Over University Fund Wageningen

Sinds 1951 draagt University Fund Wageningen (UFW) bij aan activiteiten die een verschil maken voor de studenten en voor Wageningen University & Research (WUR).

UFW verbindt mensen, ideeën en fondsen om bij te dragen aan de groei en bloei van de universiteit. Daarom investeert het fonds in versterking van de contacten tussen de WUR en haar alumni, het bedrijfsleven en relevante maatschappelijke organisaties.

Hoe doet UFW dat?
UFW draagt bij aan het belonen en stimuleren van excellent Wagenings onderwijs en onderzoek, zet zich in voor de wetenschappelijke en culturele erfenis van de universiteit en geeft kennis door via goed bezochte evenementen.
Verder sponsort UFW de ontwikkeling van studenten en faciliteert UFW scholarships voor internationale studenten.

KLV Wageningen Alumni Network
UFW vindt het onderhouden van de band met haar alumni belangrijk. Alumni kunnen daarom onder andere via KLV, de alumnivereniging van de universiteit met meer dan 8.000 leden, in contact blijven met elkaar. Wageningse afgestudeerden, studenten en andere professionals met een affiniteit voor de WUR zijn van harte welkom om lid te worden.

Voelt u zich betrokken bij Wageningen en wilt u ook bijdragen aan de missie van UFW?
Het bestuur van UFW nodigt bedrijven alumni, medewerkers, studenten, (oud)hoogleraren en andere betrokkenen uit om een van onze fondsen financieel te steunen. Heeft u vragen of suggesties of wilt u ook bijdragen aan onze missie, als vriend of alumnus? We bespreken graag de mogelijkheden.

Behaalde resultaten

Tot de bijzondere resultaten in 2015 behoren:


Via de campagne ‘Food for Thought’ is een bedrag van € 1.692.570 aan giften ontvangen. Een eerste project van de campagne ‘Food for Thought’ is afgerond: Solarmal.

Er zijn twee nieuwe Fondsen op Naam ingesteld: het Pavlos Condellis Fund (het eerste internationale fonds) en het Lucie Timmermans Fonds.

Renovatie van het Koetshuis in het Belmonte Arboretum in Wageningen..
 
In 2015 heeft het Anne van den Ban Fonds 22 MSc-studenten kunnen steunen.

27 studenten hebben een bijdrage van de Stimuleringsregeling ontvangen. In totaal is aan studenten een bedrag van € 21.697,67 uitgekeerd.

Beleid en strategie 2016-2018

Beleid 2016 - 2018

Een campagne als ‘Food for Thought’ illustreert de groeiende trend in het (inter-)nationaal bedrijfsleven voor ‘filantropisch’ gemotiveerde particuliere investering in maatschappelijk relevant onderzoek. Voor de toekomst streeft de universiteit naar meer professionele fundraising als pijler van researchmarketing. Dat zal naar verwachting leiden tot een steeds grotere rol van bijdragen van derden, zeker voor projecten die niet tot de speerpunten van het overheidsbeleid behoren of die een meer direct bedrijfsbelang dienen. Dat leidt tot een toename van het maatschappelijk belang van charitatieve doelen. Om dat in goede banen te leiden moet een sterke professionalisering van de fondsenwerving worden gerealiseerd. Zoals in het voorwoord beschreven, is University Fund Wageningen tezamen met de andere betrokken organisaties tot de conclusie gekomen dat het verbinden van alumni met de universiteit, alumni met elkaar en het cultiveren van deze loyaliteit nóg beter kan door de samenwerking te optimaliseren.

Een van de kerndoelstellingen blijft het werven van donaties van alumni en vrienden van Wageningen University & Research. Ook ondersteuning van buitenlandse alumninetwerken sluit aan bij de behoefte van internationale afgestudeerden en kan bijdragen aan de internationale naam en reputatie van Wageningen University & Research. En natuurlijk zullen we langdurige verbondenheid van u en anderen aan de stichting blijven koesteren en versterken.

De vernieuwde missie voor de komende jaren richt zich op het bereiken, mobiliseren en verbinden van betrokkenen in het domein van Wageningen University & Research. Daarmee versterken we de kwaliteit van de onderzoek­ en onderwijsinspanningen in het domein. Het draagt ook bij aan verbetering en verdieping van de band tussen universiteit en samenleving.

Voor de alumni, donateurs en betrokkenen is die nieuwe stichting het herkenbare, zelfstandige aanspreekpunt voor allen die zich op enigerlei wijze verbonden voelen met Wageningen University & Research. Deze aanpassing vloeit rechtstreeks voort uit de visie van Wageningen University Fund op de veranderende maatschappelijke omgeving van de universiteit, de positionering van ‘one Wageningen University & Research’, de toename van het belang van ’filantropische’ financiering van onderzoek en andere projecten en, niet in de laatste plaats, de eigentijdse behoeftes van alumnirelaties.

Missie en doelstelling 2016

Voor het bereiken, mobiliseren en binden van betrokkenen zal de nieuwe stichting zich richten op (a) een zodanige communicatie, conversatie & interactie dat de universiteit en betrokkenen in het domein optimaal worden geïnformeerd over ontwikkelingen in het domein, (b) het bieden van een infrastructuur en diensten aan alumnirelaties van Wageningen University & Research en (c) een professionele organisatie voor werving en beheer van donaties en fondsen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en andere doelen van Wageningen University & Research in haar domein.

Er zijn voor de nieuwe stichting vier beleidsdoelen geformuleerd:

1.     Vernieuwing en uitbreiding van de alumnirelatie en ledenbinding

2.     Hoger rendement van (inter)nationale fondsenwerving

3.     Zorgdragen voor blijvende verbinding met de samenleving in het Wageningse domein

4.     Expertiseversterking in eigen organisatie.

In 2016 wordt de wervingsstrategie onder alumni, potentiële donoren en vrienden verder ontwikkeld zoals beschreven staat in het Beleidsplan Universiteitsfonds Wageningen 2016-2018.

  Bijdrage en betrokkenheid Wageningen University & Research

  Tot augustus 2015 steunde het fonds op de personele capaciteit van de afdeling alumnirelaties & fondsen van Wageningen University & Research. Sinds 1 september 2015 is er een juridische samenwerking tot stand gekomen waarbij KLV, WUR, Alumnirelaties & Fondsen en Stichting Universiteitsfonds Wageningen een gezamenlijk doel dienen. Hiermee zijn de personele lasten middels een kosten gemene rekening-model georganiseerd en volgens een vaste verdeelsleutel doorbelast aan alle partijen.

  Jaarverslagen en jaarrekeningen

  Bestuur

  Het bestuur van de stichting University Fund Wageningen (UFW), juridisch een voortzetting van Stichting Wageningen Universiteits Fonds (WUF) en bestaat uit:

  Ir. Jan Karel Mak, voorzitter University Fund Wageningen
  Ir. Jan Karel Mak, voorzitter University Fund Wageningen

  Prof.dr.ir. Louise O. Fresco, qq Raad van Bestuur Wageningen University & Research
  Prof.dr.ir. Louise O. Fresco, qq Raad van Bestuur Wageningen University & Research

  Prof.dr. Richard Visser, qq Dean of Sciences, Wageningen University & Research
  Prof.dr. Richard Visser, qq Dean of Sciences, Wageningen University & Research

  Ir. Jules van Berlo, penningmeester
  Ir. Jules van Berlo, penningmeester

  Dr.ir. Han Swinkels, qq KLV Wageningen Alumni Network
  Dr.ir. Han Swinkels, qq KLV Wageningen Alumni Network

  Dr.ir. Peter Reinders
  Dr.ir. Peter Reinders

  De bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen beloning.

  Bankgegevens en ANBI status

  IBAN: NL57ABNA0539314005
  BIC: ABNANL2a
  t.n.v. Universiteitsfonds Wageningen

  Kvk: 41047850
  Fiscaal/ANBI nummer: 00.54.52.119

  Donaties aan University Fund Wageningen komen grotendeels ten goede aan het goede doel wat de donateur kiest. Voor grotere giften, zoals een periodieke schenking of een nalatenschap van minimaal €25.000, zijn verschillende invullingen mogelijk, waaronder het oprichten van een Fonds op Naam. University Fund Wageningen heeft de algemeen-nut-beogende-instelling (ANBI) status. Dit betekent dat schenken aan het universiteitsfonds fiscaal aantrekkelijk is. Giften zijn vaak aftrekbaar van de belasting, ook in het buitenland. Donaties aan University Fund Wageningen maken het mogelijk bij te dragen aan bijvoorbeeld onderwijsbeurzen, baanbrekende onderzoeksprojecten of studentenactiviteiten.

  Heeft u hierbij hulp nodig of wilt u meer weten? Neem dan contact op met arianne.vanballegooij@wur.nl