varkenshouderij nederland

Dossier

Varkensprijzen

In augustus 2015 voerden varkensboeren in Frankrijk actie voor een betere prijs voor hun varkensvlees. De Franse varkensboeren maakten prijsafspraken met de Franse regering. Veel Franse vleeshandelaren weigeren deze te betalen en halen hun vlees uit onder meer Duitsland, Denemarken, België en Nederland. Niet alleen in Frankrijk zinnen de varkenshouders op actie. Ook Nederlandse boeren willen dat er iets gebeurt aan de vleesprijzen.

LTO en NVV hebben samen met de ketenpartners COV en Nevedi een brief opgesteld waarin ze hun standpunt kenbaar maken aan de staatssecretaris Dijksma. 26 Augstus 2015 vond overleg plaats tussen de varkenshouders en Dijksma. Hierin pleitten de varkenshouders onder anderen voor een versoepeling van de milieu-eisen en de regels voor dierenwelzijn. Dijksma heeft hierin geen consessies gedaan.

Sterke prijsdaling schaadt vertrouwen

De afgelopen jaren daalde het vertrouwen van de varkenssector. Uit onderzoek van Wageningen Economic Research blijkt dat sinds de jaren tachtig de saldi (opbrengsten minus toegerekende kosten) per varken redelijk op peil zijn gebleven, vooral dankzij de hogere eindgewichten van de varkens. Na aftrek van alle overige kosten zijn de arbeidsopbrengsten per varken en per kg wel gedaald en zijn de marges per kg voor de boeren ongunstiger geworden. Het aanbod in de EU is toegenomen. Het aantal zeugen is onvoldoende gedaald om te compenseren voor de toegenomen productiviteit, zodat het aanbod aan slachtvarkens in 2015 hoger zal liggen dan in eerdere jaren. In de tweede helft van 2014 werden de varkensbedrijven geconfronteerd met een sterke inkomensdaling. Deze daling is vooral veroorzaakt door lagere vleesvarkensprijzen als gevolg van het wegvallen van Rusland als afnemer van Europees varkensvlees (zie ook ons dossier Boycot Rusland) en het lagere verbruik van varkensvlees in de EU. De voerkosten gaan wel omlaag, maar te weinig om de opbrengstderving goed te maken.

Extra kosten voor varkenshouders

Veel varkensbedrijven hebben in de afgelopen jaren forse investeringen moeten doen om hun stallen dier- en milieuvriendelijker te maken, meestal gefinancierd met vreemd vermogen. Dat verzwakt de vermogenspositie en de hoge financieringslasten drukken op de inkomens. Daarnaast hebben de varkenshouders dit jaar te maken met extra kosten voor de afzet of verwerking van mest. Veel varkenshouders hebben moeite om van hun mestvoorraden af te komen. De concurrentie van de extra geproduceerde rundveemest wordt sterk voelbaar op de mestmarkt, wat leidt tot fors hogere afzetprijzen van dierlijke mest.

Opbrengstprijzen vleesvarkens fors lager, goedkoper voer verlaagt kosten

Opbrengstprijzen vleesvarkens fors lager, goedkoper voer verlaagt kosten

Klik op afbeelding om deze te vergroten

Varkenshouders zien toekomst somber in

In juli 2015 bleek uit de Agro Vertrouwens index van Wageningen Economic Research dat varkenshouders hun huidige bedrijfssituatie minder rooskleurig beoordeelden. Terugkijkend op 2014, vonden de boeren de opbrengstprijzen en productie in het eerste kwartaal van 2015 een stuk positiever dan bij de vorige meting. De kosten namen echter toe. Mede hierdoor zien de varkenshouders de situatie op hun bedrijf over een twee of drie jaar negatiever in dan andere agrarische ondernemers in de sector.

Meer informatie over de actuele varkensprijzen kunt u bekijken op Agrimatie.nl. Ook vindt u hier de Barometer: resultaten per maand - zeugenhouderij.