Beleidsonderzoek en analyses

Wageningen Economic Research verricht veel analyses ter voorbereiding op nieuw beleid van regionale, nationale en internationale overheden. Het betreft een breed scala aan beleidsthema’s, zoals de ontwikkeling van landbouwsectoren, milieu, water, natuur, ruimtelijke ordening en consumentenvraagstukken.

Wij gebruiken hier veelal scenario-studies, maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA) en financieel-economische analyses voor. De onderbouwing van deze analyses is gebaseerd op onze unieke data en modellen en onze kennis van sectoren, thema’s en beleid.