Bosinventarisatie

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken is in 2012-2013 de 6e Nederlandse Bosinventarisatie (NBI6) uitgevoerd. In 2014 is de rapportage afgerond.

Het doel van de inventarisatie is om een beeld te krijgen van de huidige toestand van het Nederlandse bos, en de ontwikkelingen sinds de vorige inventarisatie, het Meetnet Functievervulling (MFV, gedaan in de periode 2001-2005). NBI6 richt zich voornamelijk op de biomassa en (hout)productie aspecten van het bos, terwijl het MFV ook vegetatie en recreatie-aspecten meenam.

De meetresultaten van NBI6 zijn van belang voor de Nederlandse overheid om aan internationale rapportageverplichtingen te voldoen, over onder andere koolstofvastlegging (ook wel bekend als het Kyoto Protocol) en verschillende internationale enquêtes zoals de Forest Resource Assessment (FRA) van de FAO en Forest Europe (voorheen MCPFE). Deze enquêtes resulteren in overzichtsrapporten zoals de Global Forest Resources Assessment 2010  en State of Europe’s Forests 2011. Daarnaast levert het onderzoek informatie voor geïnteresseerde Nederlandse partijen uit de bos- en natuursector.

De metingen zijn verricht op 3190 steekproefpunten. Voor de bepaling van deze steekproefpunten is gebruik gemaakt van de Basiskaart Natuur 2009 (BKN2009), die aan de basis ligt van de Nederlandse rapportage voor de landgebruiksector van het Kyoto Protocol. In oktober 2013 zijn de resultaten beschikbaar gemaakt voor de Kyoto rapportage. De meetgegevens zijn beschikbaar via deze website en op de website van Probos.

Publicaties: