bollen, bomen. fruit

Bollen, Bomen & Fruit

De business unit Bollen, bomen en fruit vormt een belangrijke schakel tussen onderzoek dat zowel wetenschappelijk verantwoord als in de praktijk toepasbaar is. Daardoor dragen wij bij aan een structureel duurzame en rendabele ontwikkeling van de bloembollen-, bomen- en fruitsectoren. Wij doen dat door onze onderzoekresultaten en praktijkkennis samen te voegen tot werkbare innovaties en concepten die telers kunnen toepassen op bedrijfsniveau en die bedrijfseconomisch rendabel zijn.

Duurzame bedrijfssystemen

Duurzaamheid is een belangrijk thema in al ons onderzoek. Hoe kunnen we de bollen-, bomen- en fruitteelt zodanig inrichten dat deze het milieu zo min mogelijk belasten? Wat is haalbaar, maatschappelijk aanvaardbaar met behoud van een gezond rendement?

Plantgezondheid

Een gezond gewas is de basis voor een hoge productie en een goede kwaliteit. Het is ook een randvoorwaarde voor het behoud van de Nederlandse handelspositie op de wereldmarkt. Ons onderzoek richt zich daarom op het voorkomen en beheersen van ziekten en plagen door aaltjes, bacteriën, insecten, schimmels en virussen. Ook het detecteren, opsporen en ontdekken van nieuwe ziekten en plagen maakt hiervan deel uit.

Teeltoptimalisatie

Wij helpen telers bij het optimaliseren van hun teelt. Wij ontwikkelen hiervoor kennis en innovaties die leiden tot opbrengstverhoging, kwaliteitsverbetering en het beperken van (bedrijfseconomische) verliezen als gevolg van ziekten, plagen of ongunstige teeltomstandigheden. Het creëren van de beste teeltomstandigheden gecombineerd met een optimale duurzame manier van telen, zorgen voor de hoogste kwaliteit én de maximaal haalbare productie.

Kwaliteit in de keten

‘Kwaliteit’ betekent voor iedere partij in de keten iets anders. Voor de consument is smaak en houdbaarheid belangrijk. Voor een handelaar de presentatie van het product en voor de teler de productiviteit en vatbaarheid voor ziekten en plagen. Het niet voldoen aan kwaliteitseisen kan leiden tot grote financiële stroppen. Behoud van kwaliteit en gezondheid door de hele keten is daarom van groot belang voor alle sectoren. Wij spelen een verbindende rol in het kwaliteitsonderzoek voor de diverse ketenpartijen.

Bodem

Een vruchtbare bodem is de basis voor een goede groei, een gezonde ontwikkeling en een hoge productie van het gewas. Ook in de pot- en containerteelt gaat het erom dat potgrond of substraat aan alle eisen voldoet voor een goede plantontwikkeling. De kern van ons bodemonderzoek is daarom gericht op duurzaam bodembeheer. Hiervoor ontwikkelen wij een model voor bodembeheer volgens de meest recente inzichten.