Studeren met een functiebeperking

Als student met een functiebeperking kun je voor studiebegeleiding en voorzieningen een beroep doen op studentendecanen, -psychologen en studieadviseurs. Daarnaast kun je in bepaalde gevallen terecht bij een studentenarts.

Als je gaat starten of net bent gestart met een studie aan Wageningen University, is het verstandig om een afspraak te maken met een studentendecaan en studieadviseur. Zij kunnen je helpen om eventuele belemmeringen zoveel mogelijk weg te nemen en studievertraging zoveel mogelijk te voorkomen of beperken.

Onderwijs- en tentamenvoorzieningen aanvragen

Je bespreekt met een studentendecaan de aanpassingen of voorzieningen die wenselijk zijn voor het volgen van onderwijs en het afleggen van tentamens. Meestal is een medische verklaring van een (studenten)arts of (studenten)psycholoog noodzakelijk. De studentendecaan beoordeelt of een voorziening geschikt en noodzakelijk is voor het wegnemen van een belemmering. Daarnaast mag een voorziening niet onevenredig belastend zijn voor de universiteit. Je vraagt vervolgens de afgesproken voorzieningen aan bij de examencommissie van je opleiding en voegt het advies van de decaan daarbij.

De examencommissie beslist of de gevraagde aanpassingen worden toegekend. Aanpassingen worden zoveel mogelijk op de individuele functiebeperking afgestemd, maar mogen de kwaliteit of moeilijkheidsgraad van een vak of tentamen niet wijzigen. Als de examencommissie je aanvraag afwijst, kun je bezwaar indienen of in beroep gaan. Meer informatie hierover vind je in het Studentenstatuut.

Voorbeelden van voorzieningen

De aanpassing(en) die de examencommissie heeft goedgekeurd, komen in een ‘docentenbrief’ te staan. Een kopie van de brief gaat naar je studieadviseur. Met de docentenbrief kun je zelf de aanpassingen aanvragen bij de contactdocent van ieder vak. Voorzieningen zijn individueel maatwerk. Om docenten en studenten enig houvast te bieden wat bij bepaalde typen functiebeperkingen effectief kan zijn is een informatiebrochure opgesteld.

Het hebben van een functiebeperking geeft nooit automatisch recht op een bepaalde voorziening. Een decaan kan een deskundig psycholoog of arts altijd om een advies over de geschiktheid en noodzaak van een voorziening vragen.

Financiële ondersteuning bij studievertraging

Een student die door een functiebeperking studievertraging oploopt, kan financiële compensatie aanvragen voor de duur van de vertraging. Je moet dan wel gebruik maken van voorzieningen die kunnen helpen de vertraging te beperken. Als de kans groot is dat je door je functiebeperking vertraging gaat oplopen, is het verstandig om je al voor of vlak na de start van je studie bij een studentendecaan te melden.

Meld in elk geval je vertraging bij de decaan binnen 2 maanden nadat de vertraging begonnen is. Als je je later meldt kunnen we je vertraging niet meer compenseren.

Voor studievertraging die wordt gecompenseerd door een jaar extra studiefinanciering van DUO wordt geen vergoeding toegekend. De volledige tekst van de Regeling Financiële Ondersteuning Studenten (FOS) en alle criteria zijn terug te vinden in het Studentenstatuut.

Studiefinanciering

Studenten met een functiebeperking die studievertraging oplopen, kunnen DUO verzoeken om een voorziening prestatiebeurs. Hieronder vallen de volgende bijzondere regelingen:

  • een jaar verlenging van de prestatiebeurs en/of aanvullende beurs;
  • verlenging van de diplomatermijn;
  • aanspraak op nieuwe studiefinanciering voor een andere opleiding;
  • kwijtschelding van de prestatielening bij beëindiging studie door de functiebeperking.

 De studentendecaan kan samen met de studentenarts of –psycholoog (afhankelijk van het soort functiebeperking) verklaringen afgeven die voor de voorziening prestatiebeurs nodig zijn.