Curriculum

Het thema Curriculum stelt vraagstukken aan de orde die te maken hebben met de inrichting van onderwijs en opleiding. Deze vraagstukken kunnen betrekking hebben op het landelijk niveau (macro), op het niveau van de school of de instelling (meso), op het niveau van de klas- of leersituatie (micro) en/of op het niveau van de individuele leerling (nano).

Het gaat daarbij, al of niet in combinatie met elkaar, om een viertal thema’s:

  • Keuze van de concrete invulling en uitlijning van een curriculum. Concrete onderwerpen binnen dit thema zijn bijvoorbeeld: de uitlijning van het curriculum; curriculaire overladenheid; samenhang binnen en tussen curricula; schoolspecifieke keuzes en invullingen; vakinhoudelijke en vakdidactische vernieuwingen in combinatie met professionele ontwikkeling van leraren en opleiders; ICT in het curriculum; meer authentieke vormen van toetsing en beoordeling.
  • Beleidsmatige aspecten van curriculaire besluitvorming. Binnen dit thema passen onderwerpen als: de (her)formulering en vaststelling van leerplankaders, bijvoorbeeld in de vorm van een kerncurriculum; de wisselwerking tussen landelijk leerplanbeleid en schoolbeleid (in het kader van de autonomievergroting van scholen); internationaal vergelijkende analyses van curricula en curriculumontwikkeling.
  • Het ontwikkelen, beproeven en implementeren van curricula. Onderwerpen binnen dit thema zijn onder meer: strategieën en instrumenten; de ontwikkeling en het gebruik van (ICT-rijke) curriculummaterialen en leermiddelen; het gebruik van ICT bij curriculumontwikkeling; het bevorderen van afstemming tussen het beoogde, uitgevoerde en bereikte curriculum; curriculumanalyse en –evaluatie (als onderdeel van evidence-informed leerplanontwikkeling; methodologische aspecten van empirisch curriculumonderzoek.
  • Deskundigheidsbevordering van docenten en opleiders. Binnen dit thema gaat het om deskundigheidsbevordering en ondersteuning op het terrein van curriculumontwikkeling, docentontwikkeling, en school/teamontwikkeling. Het bepalen van een normatief kader voor curricula en de concrete invulling en vormgeving ervan, veronderstelt dat er keuzes worden gemaakt.

In de wereld van vandaag, die wordt gekenmerkt door scherpe tegenstellingen en grote uitdagingen – denk aan de explosieve toename van de bevolking, het voedselvraagstuk, culturele diversiteit, politieke en economische crisis,  levensbeschouwelijke  conflicten en daarmee samenhangende meningsverschillen over wat het waard is om geleerd te worden – is het meer dan noodzakelijk om te reflecteren over de ideologische – filosofische basis van curricula op verschillende niveaus van onze onderwijssystemen. Bijdragen waarin beleid aangaande het voorbereiden van de lerenden op dergelijke complexe vraagstukken centraal staat of waarin  bij de invulling, ontwikkeling en implementatie van curricula aandacht is voor duurzame ontwikkeling  passen in het thema van ORD 2012.