Conferentiethema

De ORD vond plaats op de campus van Wageningen University, in en rond het Forumgebouw, nabij de nieuwbouw van Stoas Hogeschool. Op 20, 21 en 22 juni 2012 kregen onderwijsonderzoekers de kans hun laatste onderzoeksresultaten te presenteren en hierover te discussiëren.

Waar in 2010 de leraar centraal stond en in 2011 ‘Passie voor leren’, was het centrale thema van ORD 2012 ‘Ecologisch leren’. Dit thema sloot naadloos aan bij de onderwijs- en onderzoeksgebieden van Wageningen University en Stoas Hogeschool en is ook de stad Wageningen, ‘City of Life Sciences’, op het lijf geschreven.

Tijdens de ORD zijn enkele leading scientists in het betreffende veld uitgenodigd om een keynote speech te verzorgen. 

Conferentiethema

Scherpe tegenstellingen doen zich voor in de wereld. Neem het vraagstuk voedsel versus brandstof of culturele diversiteit in onderwijs en organisaties.Hoge complexiteit en uiteenlopende waardenkaders kenmerken deze vraagstukken. Oplossingen vanuit één discipline of vakgebied zijn ontoereikend. Lerenden voorbereiden op deze complexe vraagstukken vereist een ander leren.
Een leren waarin zij een bewustzijn en vermogen ontwikkelen om samenhangen, patronen en structuren te herkennen. Waarin ze leren vanuit een holistische kijk afzonderlijke inzichten, waarden en elementen te verbinden tot een samenhangend systeem en oplossingen te genereren die rekenschap geven vande natuurlijke basis van alles.
Dat is ‘ecologisch leren’.

‘Ecologisch leren’ en ‘de ecologie van het leren’ zijn nieuwe termen. Ecologisch kan zowel bezien worden vanuit een biologisch of milieukundig als vanuit sociaal-maatschappelijk perspectief. Dat blijkt ook uit de inleidingen van de laatste twee Annual Meetings van de American Educational Research Association (AERA). In 2010 en 2011 gingen de presidential adresses over ecologie en leren. In 2010 sprak Carol Lee vanuit een biologisch perspectief over ‘Soaring Above the Clouds, Delving the Ocean’s Depths: Understanding the Ecologies of Human Learning and the Challenge for Education Science’.

In 2011 sprak Kris Gutiérrez vanuit een meer sociaal perspectief over ‘Designing Resilient Ecologies: Towards a Human Science of Learning’. Zij pleitte voor het doen van sociale ontwerpexperimenten die zouden kunnen bijdragen aan een betere en meer duurzame wereld. In New Orleans, de plaats van de AERA Annual Meeting 2011, had dit een speciale betekenis die te maken heeft met de civiele samenleving en sociale inclusie.

Dat Wageningen al decennia lang een bijdrage levert op het terrein van duurzame ontwikkeling behoeft geen nader betoog. Dat Wageningen ook bijdraagt aan het sociaal-maatschappelijke aspect van sociaal-constructivistisch leren en dat dit ook de basis is van de lerarenopleiding van Stoas Hogeschool is misschien niet meteen evident. Maar uiteraard worden leerlingen en studenten voorbereid op een maatschappij waarin verschillende waarden en belangen kunnen leiden tot maatschappelijke tegenstellingen en conflicten. Migratie, globalisatie en transformatie met het oog op een ecologisch, sociaal-maatschappelijk en economisch duurzame wereld vragen het vermogen om voorstellingen te maken vanuit verschillende waardenkaders.

Het groene onderwijs heeft deze ecologische benadering (in de breedste zin van het woord) al jaren voor ogen. Die kennis wordt toegepast in  het onderwijs, de buitenschoolse educatie en wanneer expertise uit het werkveld wordt ingeschakeld, zoals bij het leren van ondernemers, managers, duurzaamheidsprofessionals, bestuurders, voorlichters, innovatiespecialisten en meer in het algemeen consumenten en het publiek. Het zal duidelijk zijn dat dit thema evenzeer van belang is voor het niet-groene onderwijs.

De ORD worden jaarlijks georganiseerd door een Nederlandse of Vlaamse universiteit, onder auspiciën van de Vereniging voor Onderwijs Research (VOR) en het Vlaams Forum voor Onderwijsonderzoek (VFO).