ICT en Onderwijs

De divisie ‘ICT en Onderwijs’ houdt zich bezig met onderzoek en ontwikkeling van innovatief gebruik van Informatie en Communicatie Technologie (ICT) in het onderwijs. De werkvelden zijn zowel het reguliere onderwijs op de verschillende niveaus, als bedrijfsopleidingen en life-long learning. ICT is hierbij steeds één van de belangrijkste invalshoeken.

Het onderzoek kan verschillende vormen aannemen. Het kan gaan om fundamenteel onderzoek dat zich primair richt op theorievorming, toepassingsgericht onderzoek dat praktische richtlijnen voor het gebruik en integratie van ICT in het onderwijs oplevert, of toegepast (evaluatie-)onderzoek dat steun geeft aan advisering en beleid. Ontwikkeling kan variëren van ontwikkeling van applicaties en ontwerpmethodieken tot ontwikkeling van nieuwe technologie, met als doel het realiseren van ICT-toepassingen in onderwijs. Bijdragen binnen deze divisie kunnen zich richten op een breed scala aan onderwerpen, zoals:

  • Integratie van ICT en het leren van docenten: Onderzoek naar docentfactoren die integratie van ICT belemmeren/bevorderen; ICT in de initiële lerarenopleidingen en in de professionalisering van docenten; Effecten van dergelijke initiatieven; Leeronderzoeken.
  • De betekenis en effecten van ICT op het leerproces. Onderzoek waarin de effecten van ICT-gebruik op motivatie, cognitie, metacognitie en sociale cognitie worden bestudeerd.
  • Onderwijsorganisatorische aspecten van ICT. Onderzoek naar voorwaarden (op schoolniveau)voor de implementatie van ICT; Onderzoek naar de inzet van (op ICT-gebaseerde) informatiesystemen ter ondersteuning van het onderwijskundig leiderschap.
  • De betekenis van ICT voor het curriculum. Onderzoek naar de realisatie van ICT in het curriculum. Onderzoek naar ‘21st century skills’ in relatie tot de inzet van ICT.
  • ICT in verschillende typen onderwijs. Deze typen betreffen basis- tot en met hoger onderwijs, alsmede bedrijfsopleidingen en life-long learning.
  • Innovatieve vormen van ICT en hun invloed op leren en onderwijzen. E-learning en mobile learning, multimedia, het educatief gebruik van het internet, internetgebaseerd samenwerkend leren, productief leren via webpresentaties, educatieve software, grafische rekenmachines, tekstverwerking, etc.
  • ICT tools voor onderwijskundig ontwerpen. ICT-ondersteunde ontwerptools, auteurssystemen, gebruik van metadata, re-usability, inter-operability, etc.
  • ICT tools voor onderwijskundig onderzoek. Voorbeelden zijn het gebruik van optisch leesbare formulieren, automatische rapportgeneratie, het gebruik van web en e-mail voor dataverzameling, samenwerkingsmogelijkheden voor onderzoekers, het gebruik van gedeelde ruimten, etc.

Het thema van de ORD2012 is ‘Ecologisch leren’. Om deze reden zijn we dit jaar bijzonder geïnteresseerd in bijdragen die aandacht aan het thema besteden. We denken daarbij aan ICT innovaties en toepassingen die specifiek gericht zijn op het ’leren in samenhang’. Voorbeelden hiervan zijn interdisciplinair leren, leren in de praktijkcontext, probleemgericht leren. Ook denken we aan bijdragen die de ecologie van de onderwijssituatie bewust meenemen in het onderzoek; ingaan op de rol die context factoren spelen en ingaan op de samenhang van ICT met andere relevante factoren binnen het onderwijs.