Lerarenopleiding en leraarsgedrag (L&L)

Graag verwelkomen we voorstellen die zowel betrekking hebben op het congresthema 'ecologisch leren' als zich richten op een van de volgende onderwerpen:

  • Bijdragen aan een duurzame professionele ontwikkeling van leraren; Onder invloed van allerlei innovaties wordt van leraren verwacht dat zij zich voortdurend professioneel ontwikkelen. Deze professionele ontwikkeling kan vele vormen aannemen. Belangrijke onderwerpen in het kader van professionele ontwikkeling van leraren hebben o.a. betrekking op: effectieve vormen van professionele ontwikkeling, criteria voor effectiviteit van professionele ontwikkeling en belemmerende/bevorderende condities voor professionele ontwikkeling.
    Binnen dit onderwerp moet tevens een onderscheid gemaakt worden naar vormen van professionele ontwikkeling van leraren-in-opleiding, beginnende en ervaren leraren. Essentieel in relatie tot dit onderscheid is eveneens de vraag hoe leraren zich professioneel kunnen blijven ontwikkelen en welke opleidingsdidactiek hier de gepaste ondersteuning kan bieden. Onderzoek naar een groot aantal aspecten van de professionele ontwikkeling van leraren valt onder dit deelthema.
  • Nieuwe arrangementen voor het opleiden van leraren; Er zijn meerdere wegen die leiden tot goed leraarschap. Bijzondere aandacht krijgen op dit moment het competentiegericht opleiden van leraren, het samen met scholen opleiden van leraren en het leren op de werkplek. Naast het fenomeen ‘opleidingsschool’ moet hierbij nu ook gedacht worden aan ‘academische scholen’. De onderwijsraad pleitte recentelijk voor duurzame stapsgewijze innovaties in onderwijs en dus ook in lerarenopleidingen. Onderzoek dat inzicht geeft in gevolgen, perspectieven, problemen, effecten enz. van deze en andere initiatieven met betrekking tot het opleiden van leraren past binnen dit onderwerp.
  • Het functioneren van leraren; Allerlei zowel persoons- als situatie- en contextfactoren zijn van invloed op het professioneel zelfbeeld en de professionele identiteit van leraren en daarmee indirect op de kwaliteit van het onderwijs. In het kader van welbevinden, arbeidssatisfactie, toewijding en waardering voor het beroep enz. is het van groot belang goed inzicht te hebben in de invloed van deze factoren op leraren. Onderzoek naar percepties van leraren ten aanzien van aspecten van hun beroep en onderzoek naar percepties, opvattingen en verwachtingen van de bredere omgeving waarin leraren functioneren en condities op de werkplek en beleidsvoering rondom het leraarsberoep vallen onder dit onderwerp.
  • Competenties van leraren; Zowel in de lerarenopleiding als in het kader van personeelsbeleid van scholen nemen competenties van leraren een belangrijke plaats in. Ook is in het onderwijs sprake van nieuwe kwalificaties als gevolg van ander onderwijspersoneel dan leraren en nieuwe taken van leraren. Onderzoek naar de ontwikkeling en beoordeling van(nieuwe) competenties evenals de methodologische kwaliteit en impact van competentiebeoordelingen past binnen dit thema.
  • Kennisbasis van het leraarsberoep; In het publieke debat en in het onderwijsbeleid van de overheid is veel aandacht voor de kennis die nodig is om een goed leraar te zijn. Onderzoek naar de kennis die er werkelijk toe doet bij het uitoefenen van het leraarsberoep past binnen dit onderwerp. Zowel conceptuele papers als papers gebaseerd op empirisch onderzoek zijn welkom.