Research institute

中央兽医研究所(Wageningen Bioveterinary Research)

中央兽医研究员是瓦赫宁根大学及研究中心的一份子,专注于顶级的兽医学研究,维护动物和人类的健康。