Nieuws

Europese landen ontwikkelen een circulaire bio-economie dankzij hulp CEE2ACT-project

Gepubliceerd op
27 september 2022

Op 13 en 14 september 2022 kwamen vertegenwoordigers van 17 Europese organisaties (waaronder Wageningen University & Research (WUR)) bijeen in Boedapest tijdens de kick-offmeeting van het CEE2ACT-project. Dit project wordt gefinancierd in het kader van het Horizon Europe Research and Innovation-programma van de Europese Unie.

Met de Europese Green Deal wil Europa in 2050 het eerste klimaatneutrale continent worden door een groene transitie te realiseren die rechtvaardig, eerlijk en inclusief is. Bio-economie is een van de zeven kerntrajecten waarmee deze klimaatneutraliteit moet worden bereikt. In de nieuwe EU-strategie voor de bio-economie van 2018 werd specifiek het belang benadrukt van het opstellen van nationale strategieën en PvA’s om een duurzame en circulaire bio-economie in heel Europa te bewerkstelligen, waarbij economische, sociale en milieuaspecten worden meegenomen.

Veel lidstaten, met name in Centraal- en Oost-Europa, hebben echter nog geen nationale strategie en PvA voor de bio-economie ondanks hun potentieel daarvoor en de grote hoeveelheden biomassa waarover ze beschikken. Wel zijn er relevante regionale initiatieven ter ondersteuning van de bio-economie in Centraal- en Oost-Europese landen.

CEE2ACT in Nederland

Wageningen Food & Biobased Research vertegenwoordigt Nederland bij dit project. We hebben een leidende positie binnen Europa. Sinds 2018 hebben we een nationale strategie voor de bio-economie en het Rijksbrede programma 'Nederland Circulair in 2050' (Grondstoffenakkoord). Hierin komen ook belangrijke thema's voor WUR aan de orde, zoals het gebruik van hulpbronnen binnen de grenzen van de planeet, het terugdringen van klimaatverandering, productie voor de mens, duurzaam beheer van hulpbronnen, samenwerking in de waardeketen en een voedselagenda die leidt tot een duurzaam voedselsysteem. Wat betreft het voedselsysteem, en dan vooral voedselverspilling en -verlies, lopen wij voorop dankzij onze ervaring met de stichting Samen Tegen Voedselverspilling en het REFRESH-project.

Circulaire bio-economie in Centraal- en Oost-Europa

Het doel van CEE2ACT is om landen in Centraal- en Oost-Europa (Bulgarije, Griekenland, Hongarije, Kroatië, Polen, Roemenië, Servië, Slovenië, Slowakije en Tsjechië) in staat te stellen strategieën en PvA's voor de circulaire bio-economie te ontwikkelen door middel van kennistransfer en innovatieve bestuursmodellen, voortbouwend op de praktijk van landen met ervaring (zoals Nederland). Binnen het project is WUR verantwoordelijk voor de kennistransfer, zowel wat betreft strategievorming als de technologische innovaties ter ondersteuning van de bio-economie en het bestuurlijke proces om de medewerking van belanghebbenden bij onze systeempartners te waarborgen.

Projectactiviteiten CEE2ACT

Er zullen zogenaamde CEE2ACT National Bioeconomy Hubs worden opgezet voor de kennistransfer en een aanbod van creatieve vormen van inspiratie die inspelen op de drijfveren, behoeften en kennislacunes van de betrokken CEE2ACT-landen. Tijdens de projectactiviteiten zal een bottom-upbenadering worden toegepast om specifieke kennislacunes en tekortkomingen van de conventionele top-downbenadering aan te pakken en nauwere onderlinge relaties te bevorderen tussen diverse actoren. Dit is een aanpak die Wageningen Food & Biobased Research sterk aanspreekt.

We zullen eerst een nulmeting uitvoeren en specifieke activiteiten aanbieden om de betrokkenheid en actieve bijdrage van alle relevante belanghebbenden te waarborgen. We zullen digitale oplossingen voor duurzaam bestuur creëren om het delen van de beste werkwijzen voor technologieoverdracht te ondersteunen en belanghebbenden te helpen bottom-upstrategieën voor de bio-economie te ontwikkelen.

De bevindingen zullen worden gebruikt en verspreid via praktische hulpmiddelen, richtlijnen en beleidsaanbevelingen om de betrokken landen te helpen flexibele en inclusieve strategieën en PvA's voor de bio-economie te ontwikkelen en de maatschappelijke betrokkenheid bij de transitie van die landen naar een circulaire bio-economie te bevorderen.