Nieuws

Gerard Velthof benoemd tot buitengewoon hoogleraar Nutriënten- en koolstofbeheer in de bodem

article_published_on_label
1 december 2023

De raad van bestuur heeft Gerard Velthof per 1 december 2023 benoemd tot buitengewoon hoogleraar Nutriënten- en koolstofbeheer in de bodem aan de leerstoelgroep Bodembiologie van Wageningen University & Research (WUR).

Gerard Velthof (Elsloo, 1964) studeerde in de jaren ’80 Bodemvruchtbaarheid en bemesting in Wageningen. Hij vertelt: “Bodems spelen een cruciale rol bij voedselproductie. Ik was meteen geïnteresseerd in de effecten van toediening van nutriënten, zoals stikstof, op de biologische en chemische omzettingen in de bodem en op de groei van planten.”

Gerard Velthof
Gerard Velthof

Na zijn studie werkte hij als onderzoeker bij het Nutriënten Management Instituut (NMI). In 1997 is hij gepromoveerd aan WUR op een proefschrift over emissie van het broeikasgas lachgas uit grasland.

Sinds 1999 werkt hij als senior onderzoeker Nutriënten Management bij het team Duurzaam Bodemgebruik van Wageningen Environmental Research. Zijn onderzoek richt zich op maatregelen om emissies van broeikasgassen en nutriënten uit de bodem naar water en atmosfeer te beperken. Hij heeft veel nationale en internationale projecten geleid, waaronder verschillende EU-projecten over de relatie tussen landbouw en waterkwaliteit en experimenteel onderzoek naar emissies van lachgas uit landbouwbodems.

Hij is voorzitter van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM), een commissie die het ministerie van LNV wetenschappelijk adviseert over onderbouwing van het mest- en ammoniakbeleid. Hij is daarnaast voorzitter van de Taakgroep Landbouwemissies van emissieregistratie, een Taakgroep die verantwoordelijk is voor de jaarlijkse berekening van gasvormige emissies uit de Nederlandse landbouw.

Gerard vertelt wat hij wil bijdragen met zijn nieuwe positie: “De landbouw staat voor grote uitdagingen, waarbij de bodem een grote rol speelt. Een goede bodemvruchtbaarheid is nodig om voldoende voedsel te produceren, maar bodems hebben ook een grote invloed op emissies naar het milieu. Aansluiting bij de leerstoelgroep Bodembiologie biedt de mogelijkheid om effecten van maatregelen op biologische bodemprocessen die relevant zijn voor emissies te bestuderen. Er moeten integrale oplossingen worden gevonden om de uitspoeling van nutriënten naar water en de stikstof- en broeikasgasemissies naar de lucht gelijktijdig te verminderen. Ik hoop met de benoeming als buitengewoon hoogleraar via onderzoek en onderwijs hieraan een bijdrage te kunnen leveren.”