Project

Hoge en Lage Linie Doesburg

De Stichting Stichting Stadsherstel Doesburg heeft de Wetenschapswinkel van Wageningen UR gevraagd om de cultuurhistorische waarde, de potentiële belevingswaarde en de natuurwaarden van de hoge en lage linie in Doesburg en de mogelijke conflicten tussen deze waarden te onderzoeken.

Doesburg (bron: Google Earth)

De vestingwallen worden beheerd door een natuurbeherende organisatie. De hoge linie maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur van de provincie Gelderland en is niet toegankelijk voor het publiek. De lage linie is sinds enige jaren wel open voor publiek en wordt onder meer gebruikt als hondenuitlaatplek. De Stichting Stadsherstel Doesburg is het niet eens met de manier waarop de wallen momenteel worden beheerd. Deze stichting, die zich inzet voor het behoud en herstel van cultuurhistorische waarden in Doesburg, zou graag zien dat de cultuurhistorische waarde van de linie meer tot uitdrukking zou komen in het beheer ervan. In de ogen van de stichting worden de wallen teveel als natuurgebied beheerd. Het oorspronkelijke karakter van de linie is daardoor momenteel niet goed zichtbaar. Behalve voor natuur en voor behoud van cultuurhistorie, is de linie mogelijk ook interessant voor recreatie doordat het de stad aan alle kanten omgeeft. 

Onderzoek

Doesburg vestingwerken

De Stichting heeft de Wetenschapswinkel van Wageningen UR gevraagd om de cultuurhistorische waarde, de potentiële belevingswaarde en de natuurwaarden van de hoge en lage linie in Doesburg en de mogelijke conflicten tussen deze waarden te onderzoeken. En hoe kan de linie eruit gaan zien bij het prevaleren van één van de waarden of bij een compromis tussen deze waarden?

Politiek ligt openstelling van de hoge linie gevoelig. Er is grote zorg dat openstelling voor publiek te grote risico’s op zou leveren voor de hoge natuurwaarden. De hoge linie maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur van de provincie Gelderland. Ook het verwijderen van vegetatie met het oog op herstel van cultuurhistorische waarden zal op weerstand stuiten vanwege de te verwachten effecten op de ecologische waarden (broedvogels). Daarnaast is het denkbaar dat openstelling de cultuurhistorische waarden beschadigt. Er is sprake van een mogelijk conflict tussen belevingswaarde, natuurwaarden en cultuurhistorische waarden.

Onderzoeksvragen

 • Wat is de cultuurhistorische waarde van de hoge en lage linie in Doesburg?
 • Wat is de potentiële belevingswaarde van de hoge en de lage linie?
 • Wat zijn de natuurwaarden van de hoge en de lage linie?
 • Wat zijn mogelijke conflicten:
  - tussen cultuurwaarden en natuurwaarden?
  - tussen natuurwaarden en belevingswaarde?
  - tussen cultuurwaarden en belevingswaarde?
 • Welke keuzen hebben vestingsteden en beheerders met een vergelijkbare problematiek gemaakt?
 • Hoe kan de linie eruit gaan zien bij:
  - het prevaleren van de natuurwaarden?
  - het prevaleren van de cultuurhistorische waarden?
  - het prevaleren van de belevingswaarde?
  - een compromis tussen deze waarden?

Onderzoeksmethoden zijn veldbezoek, literatuurstudie en onderzoekend ontwerp.