Publications

Natuurboerderij Hoeve Stein : van Boeren met natuur naar Natuur met boeren

Melman, T.C.P.; Akker, J.J.H. van den; Schotman, A.G.M.; Ottburg, F.G.W.A.; Huiskes, H.P.J.; Kiers, M.A.

Summary

Voorde planvorming van een natuurboerderij nabij Reeuwijk is een aantal adviezen opgesteld, gericht op de versterking van het natuurresultaat in combinatie met een agrarische bedrijfsvoering. In dit geval staat het bedrijf in dienst van de natuur en niet andersom. Het bedrijf is gelegen in het Natura 2000-gebied ‘Broekvelden, Vettenbroek en polder Stein’. De adviezen gaan over aanleg en beheer van slootkanten, inrichting van sloten, weidevogelbeheer en het toepassen van onderwaterdrainage rond bedrijfsgebouwen. Bij de advisering is de te realiseren natuur randvoorwaardelijk, gestreefd is naar functionele inpassing van natuur in het bedrijf.