Publications

De ontwikkeling van niet beviste sublitorale mosselbanken 2009 - 2012

Glorius, S.T.; Rippen, A.D.; Jong, M.L. de; Weide, B.E. van der; Cuperus, J.; Bakker, A.G.; Hoppe, M. van

Summary

In de Nederlandse kustwateren vindt mosselzaadvisserij en mosselkweek plaats. Deze wateren herbergen echter belangrijke natuurwaarden en de meeste wateren zijn derhalve aangewezen als natuurgebied, wat Nederland verplicht om er voor te zorgen dat de natuurwaarden in deze gebieden in stand blijven. Verbetering van de kwaliteit is vooral mogelijk ten aanzien van bodemfauna en de vorming van biogene structuren met mossels (en de daaraan geassocieerde biodiversiteit). Het is in de Waddenzee echter niet goed bekend hoe gesloten (i.e. onbeviste) sublitorale mosselzaadbanken zich ontwikkelen in de tijd en welke specifieke natuurwaarden ze herbergen. Om hier inzicht in te verkrijgen is een monitorprogramma, welke loopt van 2010 t/m 2013, opgesteld waarin gesloten sublitorale mosselbanken gevolgd worden.