Publications

Ontwikkeling zeebodemintegriteit op het Friese Front en de Centrale Oestergronden in relatie tot bodemberoerende visserij: Verslag expert workshop

Jongbloed, R.H.; Slijkerman, D.M.E.; Witbaard, R.; Lavaleye, M.S.S.

Summary

Het bodemecosysteem van het diepe, slibrijke, noordelijke deel van het NCP wordt momenteel nog niet beschermd. Dit type ecosysteem is aanwezig in de gebieden het Friese Front en de Centrale Oestergronden. Deze gebieden zijn door het Kabinet aangemerkt als zoekgebieden voor ruimtelijke beschermingsmaatregelen. In dit rapport richten we ons op de vraag: - Wat ontwikkelt zich aan habitatkarakteristieken, en vervolgens aan soorten, als je de gebieden sluit voor bodemberoerende visserij? Deze vraag is uitgediept middels een workshop met tien experts van zes Nederlandse organisaties met expertise op het gebied van o.a. mariene ecologie, geologie, morfologie, processen, taxonomie, Noordzee benthos, en impacts van menselijke activiteiten, waaronder visserij.