Publications

Kerngebieden weidevogels en agrarische natuur : Ronde langs de provincies en het Rijk

Holt, H. ten; Martens, S.; Melman, T.C.P.

Summary

Verkennend en inventariserend onderzoek onder provincies en Rijk gericht op het in beeld brengen van het draagvlak voor de kerngebiedenbenadering voor weidevogels en agrarisch natuur en de behoeften ten aanzien van de verdere ontwikkeling van de benadering. Het onderzoek is geplaatst binnen de bredere context van de discussie over de effectiviteit van agrarisch natuurbeheer en de herziening van het subsidiestelsel.