Publications

Betekenis van groene burgerinitiatieven voor het natuurbeleid in Nederland

Buijs, A.E.; Dam, R.I. van; Mattijssen, Thomas

Summary

De Rijksnatuurvisie en het Natuurpact met provincies benadrukken het belang van de vermaatschappelijking van het natuurbeleid. Burgers die via groene burgerinitiatieven het heft in eigen hand nemen, worden daarbij als één van de
kansen benoemd om ‘de natuur terug te leggen in de handen van mensen’. Op basis van een analyse van 264 initiatieven, opgedeeld in tien ideaaltypische vormen van groene burgerinitiatieven beschrijven we in deze paper de ecologische,
sociale en institutionele kracht van deze initiatieven.