Publications

Maatschappelijke opgaven voor de agrosector : perspectief op de ontwikkeling van de agrosector tot 2030

Berkhout, Petra; Beldman, Alfons; Bergevoet, Ron; Dagevos, H.; Hoste, Robert; Poppe, Krijn; Silvis, Huib; Smit, Bert; Terluin, Ida

Summary

Dit rapport schetst de verwachte ontwikkeling van de Nederlandse agrosector en de onderliggendesubsectoren, uitgaande van bestaand beleid en bestaande beleidsvoornemens. Op basis van ditreferentiebeeld, maakt het rapport inzichtelijk of doelen op gebied van milieu en dierenwelzijn wordengehaald, of dat aanvullende maatregelen nodig zijn.---This report gives an overview of the expected developments of the Dutch agricultural sector and itsconstituent subsectors, based on existing policy and policy proposals. This overview clarifies whetherthe environmental and animal welfare policy goals will be achieved or whether extra measures arerequired.