Publications

Evaluatie trekvisonderzoeken Noordzeekanaal en ommelanden : onderzoek in het kader van samenwerkingsverband Ecologische Verbindingszone Noordzeekanaal en Ommelanden Fase 1

Winter, H.V.; Griffioen, A.B.; Bruijn, P. de

Summary

De doelstelling van deze rapportage is het integreren en evalueren van de onderzoeken die zijn uitgevoerd in de jaren 2016-2018 naar de migratie van de trekvissen aal en driedoornige stekelbaars. In de rapportage worden de diverse deelgebieden met kengetallen, migratieknooppunten en aanbevelingen besproken, waarbij ook andere relevante kennis wordt betrokken en gepresenteerd. Het doel van de evaluatie is het samenbrengen van de verworven kennis, het komen tot concrete aanbevelingen voor beheer en het identificeren van kennisleemtes. De onderzoeken hebben interessante biologische kennis opgeleverd van de onderzochte trekvissoorten, die wordt ook gepresenteerd in een kennisbeschouwing.