Publications

Aanpassing en toepassing SWAP gericht op bodem- en hydrologische maatregelen : Deelrapport thema Bewuste Bodem in onderzoeksprogramma Lumbricus

Heinen, Marius; Dik, Pim; Cruijsen, Joost

Summary

Eendimensionale bodemvocht- en gewasgroeimodellen, zoals SWAP-WOFOST, zijn benaderingen van de werkelijkheid en kunnen zinvol ingezet worden om relatief snel inzicht te verkrijgen in de waterbalans, gewasgroei en eventueel stikstofdynamiek op verschillende bodem-gewas locaties. SWAP-WOFOST is uitgebreid en getoetst aan de hand van veldwaarnemingen. Het betref toevoeging van de bimodale variant van de Mualem-Va n Genuchten-vergelijkingen om infiltratie bij aanwezigheid van wormgangen te kunnen simuleren en de toetsing van de eenvoudige stikstofmodule om te onderzoeken of, bij aanwending van organische (rest)materialen boven op de kunstmestgift, dit kan leiden tot nitraatuitspoeling.