Publications

Voorstel voor een co-existentie monitoringsprogramma t.b.v. het naast elkaar bestaan van genetisch gemodificeerde (GG) en niet-GG teelten in toekomstige praktijksituaties. 3. Suikerbiet

Wiel, C.C.M. van de; Kok, E.J.; Scholtens, I.M.J.; Smulders, M.J.M.; Lotz, L.A.P.

Summary

Beschrijving van een voorstel voor een concreet co-existentiemonitoringprogramma (CMP) voor suikerbiet dat is aangepast aan de specifieke gewaseigenschappen van suikerbiet. De gemaakte keuzen t.b.v. een pragmatische invulling van het voorgestelde CMP worden in de opvolgende hoofdstukken toegelicht op basis van de huidige stand van zaken in het wetenschappelijk onderzoek aan (trans)genverspreiding in suikerbiet. Er is nog geen ervaring met een CMP in suikerbiet, noch is er een (Europese) standaard voor. Voor het bereiken van een zo pragmatisch mogelijke aanpak wordt zoveel mogelijk aangesloten bij al bestaande evaluatiepraktijken in de suikerbietenteelt