Publications

Naar evenwicht op de mestmarkt : Programma en discussienotities Themamiddag Reehorst, Ede, 24 juni 2008

Alterra - Centrum Landschap

Summary

Het mestbeleid in Nederland is er opgericht de totale mestproductie in evenwicht te brengen met de totale mestplaatsingscapaciteit op nationaal en regionaal niveau, en om de verliezen van stikstof en fosfaat uit de landbouw naar lucht en water tot afgesproken niveaus terug te brengen. Dat beleid is redelijk succesvol geweest, maar milieukwaliteitsdoelen zijn nog niet gerealiseerd. De vraag die gesteld wordt tijdens deze themamiddag is wat de meest kosteneffectieve en duurzame oplossingsrichtingen zijn voor vermindering van de druk op de mestmarkt en de prijzen voor mestafzet voor de korte en lange termijn en welke oplossingsrichtingen het meest bijdragen aan het versterken van de concurrentiepositie van de Nederlandse landbouw, de Nederlandse veehouderij