Project

BO-Positieflijst gezelschapsdieren

Dit project behelst de inschatting van risico's (diergezondheid/dierenwelzijn, letselschade, zoönose) van het houden van (exotische) zoogdieren als basis voor beleidsbeslissingen over plaatsing van diersoorten op de huisdierenlijst (voorheen positieflijst).

Hiermee wordt invulling gegeven aan het 'nee, tenzij' uitgangspunt van de Wet dieren. De huisdierenlijst bevat die zoogdiersoorten die van het algehele verbod op het houden van dieren zijn uitgezonderd, al dan niet onder toepassing van nader te bepalen soortspecifieke houderijvoorschriften. In een participatief traject wordt een beoordelingssystematiek ontwikkeld waarmee met inzet van experts uit de diverse stakeholderorganisaties en gebaseerd op bibliografische informatie over diersoorten, de in Nederland aantoonbaar gehouden zoogdiersoorten worden beoordeeld. Tevens wordt een webdomein gerealiseerd waarmee alle aan een plaatsingsbesluit ten grondslag liggende informatie voor burgers inzichtelijk wordt gemaakt. 

Publications