Project

Beleid in EU lidstaten voor ecosysteemdiensten

Doelstelling

Dit krijgt op termijn een verplichtend karakter. Nog onduidelijk is hoe lidstaten hiermee omgaan, wat dit voor Nederland kan betekenen en wat de mogelijkheden zijn om ecosystemen in Nederland te versterken door stimuleringsprogramma’s. Voor de Nederlandse overheid is het relevant te weten op welke wijze andere EU lidstaten ESD in hun beleid opnemen, zodat Nederland hiervan kan leren.

Het doel is het beleid in enkele EU-lidstaten over de toepassing van ecosysteemdiensten te inventariseren en  te vergelijken om te bepalen hoe Nederland ecosysteemdiensten kan opnemen in beleid?

Werkwijze

Februari-maart

Voorstudie met eerste verkenning van het onderwerp. Aandacht voor Frankrijk (of Spanje), Duitsland, België, Verenigd Koninkrijk en Denemarken.

Aspecten die aan bod komen in het analysekader

  • Selectie van ecosysteemdiensten.
  •  Wat zijn de plannen in de betrokken landen om instandhouding en beheer van ecosysteemdiensten te stimuleren?
  • Zijn er stimuleringsprogramma’s en op welke ecosysteemdiensten zijn deze gericht?
  • Welke sectorale doelen (bijvoorbeeld voor milieu, natuur en landschap) worden gesteld en hoe wordt de relatie met ecosysteemdiensten gelegd?
  •  Deze voorstudie wordt afgesloten met een intern document en de resultaten zullen begin april besproken worden met de begeleidingscommissie (contactpersonen PBL en programmaleider WOT).

April-december

  • Review op basis van materiaal uit enkele lidstaten. Hoe kan de Nederlandse overheid leren van andere landen en welk beleid wordt in deze landen ingezet voor ecosysteemdiensten die voor Nederland van belang zijn?
  • Daarnaast aandacht voor grensoverschrijdende effecten: ecosysteemdiensten in stroomgebieden (waterbeheer) uitgevoerd in omringende landen kunnen effecten hebben op Nederland. In kaart wordt gebracht of omringende landen (België, Duitsland) in hun beleid hier rekening mee houden en of afstemming van beleid noodzakelijk is.

Beoogd resultaat

Het project draagt bij aan de Balans van de Leefomgeving, omdat het inzicht biedt hoe andere lidstaten in de EU de bescherming van ecosysteemdiensten naar natuur-, landbouw- en gebiedsgericht beleid vertalen.

Publications