Innovative sustainable agriculture

Een hoofdaandachtsgebied van de business unit Agrosysteemkunde is het analyseren, ontwerpen en optimaliseren van agroproductiesystemen, in samenhang met de natuurlijke omgeving, het milieu en de maatschappelijke context, zoals bijv. bemesting, gewasbescherming, energiegebruik, dierenwelzijn, biodiversiteit. Een uniek en sterk punt is dat het onderzoek zich niet beperkt tot één landbouwsector. Innovaties en resultaten van het onderzoek zijn veelal te vinden en toepasbaar in verschillende sectoren, soms zelfs in de combinatie met systemen van buiten de landbouw of de groene ruimte.

Wij richten ons in hoofdzaak op:

  • bodemgebonden productie- en bedrijfssystemen: plantaardige productie en gemengde systemen, zoals in de melkveehouderij;
  • daarnaast ook aquatische productiesystemen, zoals zeewierteelt op zee en aquacultuur op land;
  • en de effecten (bedreigingen en kansen) van infiltratie van zeewater of zout irrigatiewater op de landbouw.

Integratie van kennis

Wij zetten onze kennis in om de duurzaamheid en vitaliteit van agrarische productiesystemen te verbeteren. Daarbij gebruiken wij detail expertise en een integrerende en interdisciplinaire benadering, zoals bij de toepassingen van preciesielandbouw, nutriƫntenkringlopen, het ontwerpen van gewasproductiesystemen op zee (wieren), visteelt in een kringloopsysteem op land of productiesystemen van biomassa voor energie of voor waardevolle inhoudstoffen. We hanteren meerdere methoden, zoals desk research, experimenteel onderzoek, prototypering en modelsimulatie. We maken daarbij gebruik van onze kennis van onder andere gewasfysiologie, agronomie, technologie, milieu en klimaat.