Publications

Uit de mest- en mineralenprogramma's : MEBOT, milieutechnisch en economisch bedrijfsmodel voor de open teelten

Schreuder, R.

Summary

Door het ministerie van LNV is specifiek aandacht gevraagd voor ontwikkeling van een bedrijfsmodel voor de ondersteuning van bedrijfs- en mineralenmanagement voor de open teelten. Dit managementinstrument moet primair ingezet kunnen worden voor de evaluatie van het mest- en mineralenbeleid en secundair voor het generen van integrale maatregelpakketten en hiermee ondernemers ondersteunen bij hun bedrijfsmanagement om aan de milieunormen te kunnen voldoen. In 2002 is een inventarisatie uitgevoerd en is een plan van aanpak met een ontwikkelingsvisie gemaakt. Deze zijn gepresenteerd in een workshop met als deelnemers, onderzoekers op het gebied van mest en mineralen en leden van de klankbordgroep van programma 398 met o.a. doelgroepen als de landbouwpraktijk en de opdrachtgever LNV