Project

Blootstelling van waterorganismen i.k.v. NL en EU toelating (Driftdepositie)

De beoordeling van risico’s voor waterorganismen is een belangrijk onderdeel van de toelatingsprocedure voor gewasbeschermingsmiddelen op NL en EU niveau. De beoordeling van blootstelling van waterorganismen is een belangrijk onderdeel hiervan. Drift van bespuitingen is een belangrijke blootstellingsroute.

Scenario's en software

In dit project wordt gewerkt aan verbetering van deze beoordeling. Het gaat hierbij om het ontwikkelen van Nederlandse blootstellingsscenario’s voor neerwaartse bespuitingen in de akkerbouw en op- of zijwaartse bespuitingen in fruit- en boomteelt. Deze scenario’s en software worden ontwikkeld in overleg met RIVM, PBL en Ctgb om te zorgen voor voldoende maatschappelijk draagvlak. Specifiek voor de drift wordt rekening gehouden met (i) de dosering van het gebruikte middel, de toedieningsmethode (de spuitrichting, soort spuitdop, druppelgrootte), het bespoten gewas, het toedieningstijdstip en de toedieningsfrequentie van een gewasbeschermingsmiddel, de meteorologische condities tijdens toediening, en (iv) de waterloopafmetingen en de (v) de afstand van de waterloop tot het behandelde oppervlak.

Harmonisatie van de drift

Daarnaast wordt op EU niveau gewerkt aan een harmonisatie van de drift. Verschillen in drift tussen verschillende landen worden geanalyseerd en een generieke methodiek voor de classificatie van driftbeperkende maatregelen wordt ontwikkeld.

Publications