Project

Effecten van Visserij in beschermde gebieden (VIBEG)

Om visserij in de Natura 2000-gebieden binnen de 12-mijls zone goed te reguleren is het VIBEG-akkoord gesloten in 2011. De kern van de afspraken betreft een zonering van dit gebied voor verschillende visserijen en toe te passen visserijtechnieken. De zonering zal eind 2012 van kracht worden. In 2017/2018 zullen de maatregelen geëvalueerd moeten worden. Om de maatregelen te evalueren is een onderzoeksprogramma nodig. Dit werkplan omschrijft het tweede jaar van dit onderzoek.

Om een combinatie van natuurbehoud en visserij binnen de Natura 2000 gebieden op de Noordzee mogelijk te maken, is in 2011 het akkoord Visserij In Beschermde Gebieden (VIBEG) gesloten. De kern van de afspraken betreft een ruimtelijke zonering van de gebieden voor verschillende typen visserij. De zonering is sinds eind 2012 van kracht.

Kort voor afloop van het beheerplan, in 2018, moeten de maatregelen geëvalueerd worden, zodat nieuwe beheerplannen opgesteld kunnen worden. Dit onderzoek heeft tot doel de evaluatie te faciliteren en de uitvoering ervan is één van de verplichtingen uit het VIBEG-akkoord.

Binnen dit project wordt onderzocht hoe de van zonering en de verschillende typen visserij op het mariene ecosysteem aangrijpen. Daarbij wordt in het eerste jaar gefocust op de effecten op het bodemleven (habitat 1110B). In latere jaren vindt ook onderzoek plaats naar de effecten op de kinderkamerfunctie voor vis en effecten op zeevogels. Onderzoek naar de economische of milieueffecten vallen buiten dit project.

Onderzoeksvragen zijn:

 1. Wat is de huidige toestand van de Natura 2000 gebieden die onder het VIBEG akkoord vallen?
 2. Hoe zijn de causale relaties tussen het voorkomen van benthos en visserijdruk?
 3. Wat zijn de verwachte veranderingen op basis van 1 en 2 als gevolg van de VIBEG maatregelen?

Het project sluit nauw aan bij Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM).

Aanpak en tijdspad

De activiteiten zijn:

 • Monitoring in het veld
 • Basiskaarten maken met GIS-analyse
 • Literatuurstudie en data-analyse
 • Modellering van het benthische voedselweb inclusief effecten van visserij

Resultaten

 • Basiskaarten
 • Literatuurstudie verstoring-effect relaties
 • Ecologisch model van effecten visserij op bodemdieren
 • Onderzoeksrapport

Publicaties