Project

HELOFYT: naar een duurzame kosteneffectieve nutriëntenvanger zonder ruimtebeslag

Doelstelling van het project is het ontwikkelen van een nieuwe generatie helofytenfilters die zeer kosteneffectief nutriënten uit het oppervlaktewater verwijdert en ruimte bespaart. De grote nadelen van bestaande helofytenfilters zijn de seizoenswerking, de inefficiënte en wisselende wijze van nutriëntenonttrekking en het grote ruimtebeslag.

Om deze nadelen te voorkomen is een geheel nieuw principe van nutriëntenonttrekking bedacht. Deze tweede generatie helofytenfilters gebruikt wel de helofyt als instrument om nutriënten aan oppervlaktewateren te onttrekken, en daarmee de nadelen van algenbloei en andere maatschappelijk en ecologisch ongewenste eutrofiëringseffecten te voorkomen.Resultaten 2012

Uit de experimenten uitgevoerd in 2012 is gebleken dat Gele Lis kan worden gebruikt in een drijvende constructie om nutriënten uit stadsvijvers te verwijderen.

Het project levert op:

  • Kennisontwikkeling over nieuwe generatie zuiveringstechniek met helofyten.
  • De voorgestelde techniek is nieuw, eenvoudig, vraagt geen extra ruimte en lijkt effectief te zijn. Het verwachte rendement is minimaal 50% hoger t.o.v. de traditionele techniek. Dit is de aanloop naar technologie die toegepast kan worden i.s.m. bedrijfsleven en waterschappen op grotere schaal.
  • De geoogste biomassa aan helofyten kan bijdragen aan de organische biomassa en daarmee aan energieproductie.
  • In stroomgebieden en waterbeheereenheden blijven nutriëntenstromen verlopen a.g.v. landbouwkundige activiteit en voortgaande urbanisatie. Zuiveren in allerlei haarvaten wordt met deze techniek mogelijk. Hiermee worden de Europese KRW-doelstellingen veel haalbaarder in grotere oppervlaktewateren.

Werkwijze

Het principe van de nieuwe helofytenfilter berust op de combinatie van hydrocultuur en vegetatievlotjes. Helofyten worden op drijvers geplant en in het oppervlaktewater gehangen. Het wortelstelsel hangt vrij in de waterkolom waar het haar werk kan doen. Omdat deze wortelstelsels a.g.v. biochemische processen en onder een verduisterende onderwatermantel minder tot geen aangroei toelaten, gaat de helofyt optimaal gebruik maken van de nutriënten die aanwezig zijn in het oppervlaktewater. Het regelmatig afknippen van de helofyten maximaliseert de groei en daarmee de nutriëntenonttrekking.

In mesocosms (speciekuipen) worden twee nutriëntenniveaus en twee soorten helofyten ingezet. De nutriëntenniveaus worden gehandhaafd en de onttrekking wordt afgeleid uit de biomassaproductie van de helofyten. Dit pilotexperiment in multiple-mesocosms test het principe en kwantificeert de nutriëntenonttrekking. De resulterende technologie wordt direct toepasbaar gemaakt voor de praktijk