Project

KV 1406-130 Green Deal

Groene gewasbeschermingsmiddelen hebben een gunstig veiligheidsprofiel en passen inbiologische én in reguliere IPM-teelten. Er is een Green Deal (convenant) gesloten tussen de rijksoverheid, LTO Nederland, Artemis/IBMA Benelux, Nefyto, Bionext en Natuur en Milieu. Doel: het gebruik van groene gewasbeschermingsmiddelen met een laag risicoprofiel bevorderen en vereenvoudiging en versnelling van de afhandeling van de toelatingsaanvraag.

Doel

Doel van het project is een wetenschappelijke onderbouwing te leveren voor zeer specifieke kennisvragen die relevant zijn voor de dossieropbouw van groene gewasbeschermingsmiddelen. Hiervoor worden deskstudies uitgevoerd. Dit kan resulteren in voorstellen en adviezen tot aanpassing van het toelatingsbeleid voor groene gewasbeschermingsmiddelen op nationaal en Europees niveau. Het onderzoek wordt, op advies vanuit het bedrijfsleven, (vooral) gericht op microbiële middelen waar een inventarisatie van de fundamentele kennis nog ontbreekt. Tevens worden aanbevelingen uitgewerkt van de leden van het consortium met het doel onderzoekers tijdens de ontwikkeling van nieuwe biologische bestrijders rekening te laten houden met vragen die relevant zijn voor de toelating daarvan.

Gewenste producten

2015: Concretisering en verfijning van de vraagstukken, o.a. via interactieve sessies en workshops met leden van Artemisen verzamelen van de beschikbare informatie.

2016: Analyse van de beschikbare informatie en uitwerken van rapportages van de deskstudies naar de Green Deal partijen.

2017: Uitwerken van de resultaten van de deskstudies tot wetenschappelijke publicatie(s).

Impact op economisch, maatschappelijk en wetenschappelijk gebied

Voor fabrikanten en distributeurs van biologische gewasbeschermingsmiddelen komen vanuit het onderzoek meer geschikte leads ter beschikking en het verloop van het registratieproces is beter in te schatten voor wat betreft kosten, tijd en kans op uiteindelijke toekenning. Voor de land- en tuinbouw verbetert de economische positie door brede toepassing van betrouwbare biologische middelen aanzienlijk omdat optimaal aan de marktvraag naar milieuvriendelijk geteelde kan worden voldaan. De concurrentiepositie van de Nederlandse land- en tuinbouw in binnen- en buitenland zal hierdoor verder worden versterkt.

Daarnaast heeft het project impact op maatschappelijk en wetenschappelijk gebied. Het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen zal sterker worden beperkt door de stimulering van de toelatingsgerichte ontwikkeling van nieuwe biologische gewasbeschermingsmiddelen. Het wetenschappelijk gebaseerd raamwerk rond vraagstukken die relevant zijn voor de registratie van biologische gewasbeschermingsmiddelen is wetenschappelijk vernieuwend. De verwachting is dat hierdoor ook het onderzoek naar biologische bestrijding in bredere zin een sterkere focus krijgt op markteisen voor de implementatie van de nieuwe generatie gewasbeschermingsmiddelen.

Publicaties