Project

Meta analyse effecten marien

Voor het Planbureau voor Leefomgeving (PBL) is het bij beleidsanalyses en verkenningen belangrijk om toegang te hebben tot actuele kennis van de biodiversiteit in mariene milieus en het zoete water.

Doelstelling

Voor het zoete water is gekozen voor aansluiting op de Kader Richtlijn Water (KRW), voor het mariene milieu voor aansluiting bij Kaderrichtlijn Marien en Natura2000.

In het kader van de natuurverkenning heeft onder meer het PBL behoefte aan een goede onderbouwing van de verandering in de natuur en de biodiversiteit in de Natura 2000-gebieden in de Zuidwestelijke Delta door de Deltawerken.

Het doel van dit project kennis te ontwikkelen over het verhogen van de ecologische veerkracht van de Zuidwestelijke Deltadie zodat het ministerie van EL&I en andere betrokken partijen een onderbouwde beleidskeuze kunnen maken. In de huidige Natuurverkenning werd deze kennis gemist.

Werkwijze

  • analyse watersystemen
  • globaal beeld veranderingen in biodiversiteit in ZW Delta sinds de Deltawerken
  • doorkijk naar nabije toekomst
  • inzicht in ecologische veerkracht
  • discussie over link tussen biodiversiteit en ecologische veerkracht

Beoogd resultaat

Het resultaat is een samenvoeging van verscheidene beschikbare datasets die zo betrouwbaar mogelijke, feitelijke informatie aanlevert over de biodiversiteit van de ZW Delta en hoe de Deltawerken hierop van invloed zijn (geweest). De  vier watersystemen Oosterschelde, Grevelingen, Veerse Meer en Haringvliet zijn in detail uitgewerkt.

Publicaties