Project

Natura 2000: voorbereiding VR en HR rapportages

In 2018 komt er een volgende rapportageronde van de Habitatrichtlijn artikel 17 en Vogelrichtlijn artikel 12. In 2017 worden deze rapportages goed voorbereid in nauw overleg met het ministerie van LNV en in samenspraak met alle betrokkenen. Waar mogelijk zullen verbeterpunten worden doorgevoerd ten opzichte van de vorige rapportageronde in 2013-2014.

De Europese lidstaten zijn verplicht om eens in de zes jaar op grond van artikel 12 van de Europese Vogelrichtlijn en artikel 17 van de Europese Habitatrichtlijn te rapporteren over de maatregelen die zijn genomen en over de mate van doelbereik. Dit laatste is voor de Vogelrichtlijn de omvang en verspreiding van de populaties van inheemse vogelsoorten en voor de Habitatrichtlijn de staat van instandhouding van soorten (Annex II, IV en V van de Habitatrichtlijn) en habitattypen (Annex I van de Habitatrichtlijn). In 2019 moet worden gerapporteerd over de periode 2013-2018. De deadline voor de HR-rapportage is 30 april 2019; de deadline voor de tweede aanlevering is 30 augustus. De rapportages van de afzonderlijke EU lidstaten dienen als input voor beoordelingen (assessments) en rapportages op Europees niveau, zoals de ‘State of Nature’ van het Europees Milieuagentschap.

Het Ministerie van LNV Directie Natuur en Biodiversiteit (LNV N&B) is eindverantwoordelijk voor de Nederlandse rapportages. De Wettelijke Onderzoekstaak Informatievoorziening Natuur (WOT IN, onderdeel van de WOT Natuur en Milieu) ondersteunt LNV bij de voorbereiding (in 2017), uitvoering (in 2018) en evaluatie (in 2019) van de rapportages.

In 2018 wordt Annex B en D van de Habitatrichtlijn artikel 17 uitgevoerd conform de afspraken die in 2017 zijn vastgelegd in een draaiboek (Clerkx en Schmidt, 2017). eind 2018 zullen de formats in concept zijn ingevuld en beoordeeld door LNV. In 2019 vindt de definitieve afronding en aanbieding aan de EU plaats. Dit laatste gebeurt door LNV.

Publications