Event

Kennisdeelbijeenkomst over duo-stages en co-begeleiding

Samen op zoek naar verschillende begeleidingsvormen van aanstaande leraren.

Organised by Education and Learning Sciences
Date

Thu 17 June 2021 16:00 to 17:00

Venue MS Teams

Het lerarentekort loopt op en tegelijkertijd neemt de interesse onder studenten voor het leraarschap toe. Dat is goed nieuws, zij het dat het aantal stageplekken niet navenant toeneemt. Dit is vooral zo in secties in tekortvakken zoals natuur- en scheikunde. Deze secties hebben zelf vaak met een lerarentekort te kampen en zijn vaak al lang blij zijn dat alle klassen ‘bemand’ zijn en zien daarom op tegen de extra belasting die een stagiair met zich meebrengt. Dat is jammer, omdat een stagiair ook veel kan ‘teruggeven’ in de vorm van inspirerende ideeën en nieuwe werkvormen en het overnemen van lessen. Om het potentieel aan nieuwe leraren te verzilveren zullen we naar manieren moeten zoeken om ondanks de krapte in sommige secties, toch voldoende stageplekken te creëren.

Tijdens een Kennisdeelbijeenkomst op donderdag 17 juni van 16.00 tot 17.00, via MS Teams staan we graag stil bij twee specifieke vormen van begeleiding die wij – zeker in het licht van lerarentekorten en toenemende studentaantallen – als zeer kansrijk zien om meer in te zetten, namelijk:

  1. Duo stages, waarbij twee stagiaires gezamenlijk op eenzelfde plek stagelopen en door dezelfde begeleider / sectie onder de hoede genomen worden. Hier hebben we al de nodige ervaringen mee. Via de volgende link vindt u daar meer informatie over. Graag praten we u hierover bij en delen we tips & trics die uit recent onderzoek van Hogeschool Rotterdam naar voren gekomen zijn.
  2. Co-begeleiding, waarin een stagiair op de stageschool niet alleen wordt begeleid door een vakdocent maar ook door een coach buiten de vaksectie. Met deze vorm van begeleiding kan de extra belasting die een stagiair meebrengt, voor een deel buiten de sectie komen te liggen. Dit maakt het mogelijk om secties die zelf te kampen hebben met een personeelstekort toch een stagiaire te laten begeleiden en hier toch de voordelen van te kunnen laten ervaren. Met deze begeleidingsvorm hebben we minder ervaring. Komend semester voeren we hierover een pilot uit. Zie bijgevoegd een beschrijving van onze ideeën.

Interesse in deelname aan de bijeenkomst op 10 juni? Neem dan contact op met Piety Runhaar, coördinator van de Minor Educatie van WUR.