Internship

Community building Vriendentuinen

Een Vriendentuin is een zorgboerderij dat vanuit een (deel van de) moestuin of tuinderij structureel groente en fruit levert aan een voedselbank of ander kanaal dat minima van voedsel voorziet (PvA SFZL). Uit onderzoek blijkt dat vriendentuinen een maatschappelijke meerwaarde hebben op diverse vlakken: verbinding, positieve beeldvorming, betekenisvol werk voor deelnemers, maatschappelijke rol landbouw, gezond voedsel voor minima, etc. (Rapportage Evaluatieonderzoek project Vriendentuinen, 2018).

Zorgboerderijen die structureel groenten en fruit willen leveren aan mensen die in voedselonzekerheid verkeren hebben te maken met actuele ontwikkelingen die van invloed zijn op hun activiteiten. Denk aan transitie-opgaven voor de landbouw, vragen op het gebied van klimaat, biodiversiteit en duurzaamheid, maar ook armoede, aandacht voor gezondheid, aandacht voor voedselverspilling, ontwikkelingen in houdbaarheid van de verzorgingsstaat en de daaraan gekoppelde organisatie van het zorgsysteem en als klap op de vuurpijl de invloeden van Covid-19. De zorgboer bevindt zich dus in een turbulente omgeving, die naast uitdagingen, ook kansen biedt, bijvoorbeeld in het combineren van verschillende functies.

Om zicht te krijgen op hoe Vriendentuinen om kunnen gaan met, en in kunnen spelen op deze veranderingen het de Stichting Federatie Landbouw en Zorg een verzoek ingediend bij de Wetenschapswinkel van Wageningen Universiteit voor een community-based onderzoeksproject om hen te helpen het concept 'Vriendentuin' te verbeteren door bestaande Vriendentuinen te bestuderen en door mee te werken aan de ontwikkeling van drie pilot-projecten. Wij nodigen je vanaf september 2021 uit als stagiaire!

Met deze stage draag je bij aan het verbeteren van de weerbaarheid en veerkracht van drie verschillende vriendentuinen. Uit de lessen op pilot niveau zullen we uiteindelijk een advies schrijven dat gericht is aan de organisatie Vriendentuinen. Het doel is om huidige Vriendentuinen kunnen inspireren om hun organisatiestructuren te heroverwegen en zorgboeren die nog geen vriendentuin zijn handvesten te reiken op basis waarvan zij mogelijk Vriendentuin kunnen worden.

Het doel van deze stage is om een beeld te krijgen van hoe de verschillende Pilot Vriendentuinen kunnen komen tot een veerkrachtig en weerbaar systeem waarin ze bijdragen aan voedselhulp. Het gaat hierbij om het beantwoorden van o.a. de volgende vragen:

  • Wat zijn de behoeften en beweegredenen van de boer, telers en verzorgers?
  • Wat zijn mogelijke stakeholders en op welke manier willen en kunnen zij betrokken zijn?
  • Wat zijn de mogelijkheden om andere partijen en mensen te betrekken (community building)?
  • Welke organisatie vormen sluiten aan bij deze pilots? - op basis van afgerond ACT onderzoek

Activiteiten beslaan onder andere:

  • Stakeholderanalyse
  • Interviews: behoeften en idee├źn betrokkenen
  • Toetsing van inspirerende voorbeelden van voedselhulp organisatie en hoe deze aansluiten bij de wensen van de verschillende stakeholders
  • Organiseren van een of meerdere workshops per pilot met zorgboederij verzorgers en telers, voedselhulp organisaties incl. medewerkers, lokale betrokkenen incl. bezoekers, afnemers van voedselhulp pakketten.

Resultaat: Workshop en onderzoeksverslag
Locatie: Wageningen UR en pilot-Vriendentuinen (Hoeve Heidestein, Heelsum; Land in Zicht, Amersfoort; Slangenburg, Doetichem; De Grote wiede, Nunspeet).
Periode: start vanaf Sept 2021

Contactpersonen:
Wetenschapswinkelprojectleiders:

  • Dienke Stomph (dienke.stomph@wur.nl)
  • Rosalie van Dam (rosalie.vandam@wur.nl)

Website: https://www.wur.nl/nl/Waardecreatie-Samenwerking/Samenwerken-metWUR/wetenschapswinkel/Projecten/Show/Vriendentuinen-als-veerkrachtig-en-weerbaar-systeem.htm