Internship

Gewasbescherming

De Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit(NVWA) staat als onderdeel van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. Onze missie is het vergroten van de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren, door hoge naleving van (inter)nationale wet- en regelgeving en een optimale beheersing van risico’s.

De NVWA werkt risicogericht en kennisgedreven zodat de capaciteit daar ingezet wordt, waar de risico’s het grootst zijn en de inzet, als gevolg van de ontwikkelde handhavingsmix, het meest effectief is. Als stagiair maak je onderdeel uit van de afdeling Expertise. De afdeling speelt een belangrijke rol bij het signaleren van risico’s, door een vertaalslag te maken van de inspectieresultaten richting LNV en intern NVWA . De afdeling Expertise ontwikkelt nieuwe en effectieve toezichtmethoden, voor innovatie van het toezicht en verhoging van de naleving. Vanuit de afdeling Expertise heb je contact met verschillende andere afdelingen binnen de NVWA. Vorm geven aan toezicht is een dynamisch proces en je krijgt zicht op hoe de NVWA het toezicht invult en daarmee bijdraagt aan maatschappelijke belangen.

Uitdagingen op het gebied van gewasbescherming:

Gewasbescherming staat volop in de belangstelling. De acceptatie van de maatschappij voor gebruik van chemische middelen neemt af, evenals het pakket aan toegelaten middelen voor de teler. Vorig jaar is de “Toekomstvisie gewasbescherming 2030, naar weerbare planten en teeltsystemen” vastgesteld. Deze visie beoogt dat telers naar andere methodes van gewasbescherming toe moeten groeien: minder chemisch, meer biologisch maar ook andere teeltmethodes. Deze vernieuwing in de landbouw vraagt ook om innovatie van het toezicht. NVWA zoekt op een aantal terreinen stagiaires die bij kunnen dragen aan kennisontwikkeling en kennisborging binnen de NVWA op het gebied van innovatief toezicht. Als stagiair krijg je kans om bij te dragen aan de vernieuwing van een voor landbouw en natuur evenwichtiger benadering op landelijk niveau. De stagiairs worden uitgedaagd kritisch mee te denken, maar wel vanuit een gedegen analytische instelling.

Opdracht:

Welke factoren bepalen het naleefgedrag van telers bij het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen en hoe kan de NVWA dit beïnvloeden?

In deze stage leer je meer over de motieven voor naleving en niet naleving en krijg je inzicht in de drijfveren van telers. Deze kennis pas je toe in het opstellen van aanbevelingen hoe de NVWA deze kennis kan toepassen om de naleving te verhogen.

Achtergrond van de opdracht:

Telers blijken bij het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen onvoldoende rekening houden met de risico’s voor mens (omwonenden) en milieu. De NVWA wil graag meer inzicht krijgen in de drijfveren van deze doelgroep (telers), wat brengt hen er toe om niet of juist wel na te leven? Welke gedragsbeïnvloeding kan ingezet worden om de naleving te kunnen verhogen?

Gevraagde competenties en vaardigheden:

  • Analytisch
  • Kritisch denkvermogen
  • Team player
  • Communicatief
  • Affiniteit met onderzoek naar gedrag en onderliggende drijfveren

Opleiding:

Wetenschappelijke opleiding in één van de vakgebieden: psychologie, gedragswetenschappen, criminologie, communicatiewetenschappen. Kennis van drijfveren van doelgroepen en beïnvloeding daarvan strekt tot aanbeveling

Voor contact: René Lesuis, coördinerend specialistisch inspecteur, Team Natuur en Gewasbescherming, Afdeling expertise, Directie Handhaven, Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit

Tel 06-52519152

Mail r.lesuis@nvwa.nl