Internship

Omgaan met onzekerheid; ontwikkeling van Digital Twin bij waterschap

Een Digital Twin kan worden gezien als een netwerk van data en modellen waarmee een stukje ‘werkelijkheid’ kan worden nagebootst, zodat je kunt uitproberen wat de effecten zijn van beslissingen op verschillende aspecten van die werkelijkheid. Onzekerheid is daarbij onvermijdelijk, omdat data onnauwkeurig en onvolledig zijn, onze kennis tekortschiet, en zelfs als dat niet het geval zou zijn er nog allerlei onvoorspelbare gebeurtenissen kunnen optreden.

Ook bij de Digital Twin die WUR ontwikkelt voor het Waterschap Vallei en Veluwe is onzekerheid onvermijdelijk. Onzekerheid wordt wel als een ‘monster’ gezien[1],[2]. Monsters groeien waar twee categorieën die elkaar altijd uitsloten vermengd raken: werkelijkheid en model, beleid en wetenschap, etc.. Een Digital Twin is een hybride die uit deze vermenging groeit en de onzekerheid die ermee verbonden is ontwikkelt zich tot monster. De waterbeheerders die de Digital Twin zullen gaan gebruiken kunnen voor verschillende strategieën kiezen om met dit monster om te gaan bij het nemen van beslissingen. Als een beslisprobleem misschien wel ingewikkeld is maar toch goed is te structureren, dan kunnen zij ervoor kiezen onzekerheid te kwantificeren en de beste beslissing ‘uitrekenen’ (monsteradaptatie). Dit kan efficiënter zijn dan tegen hoge kosten onzekerheid tot een minimum proberen te reduceren (monsteruitdrijving). Als een beslisprobleem complex is en weinig structuur heeft, met meerdere belanghebbende partijen en met onzekerheden die niet zijn te kwantificeren, dan kunnen onzekerheden wel transparant worden gemaakt en kan de beste beslissing worden ‘uitonderhandeld’ (monsterassimilatie). Hiermee kan worden voorkomen dat sommige partijen uit opportunisme of ideologie onzekerheid uitvergroten (monsteromarming) of bagatelliseren (monsterontkenning).

Bij de ontwikkeling van een Digital Twin voor het Waterschap Vallei en Veluwe is het belangrijk om te weten voor welke typen beslisproblemen zij wordt ingezet en wat de strategie daarbij is om met het onzekerheidsmonster om te gaan. Dit bepaalt namelijk de mate waarin geïnvesteerd wordt in onzekerheidsreductie of in kwantificering van onzekerheid, en de manier waarop onzekerheid wordt gevisualiseerd en gepresenteerd.

De opdracht is om de typen beslisproblemen waarvoor de Digital Twin wordt ingezet bij Waterschap Vallei en Veluwe te beschrijven naar complexiteit en gestructureerdheid en te inventariseren wat de gewenste strategie van de waterbeheerders is om bij deze beslisproblemen met het onzekerheidsmonster om te gaan.