News

How do teachers in vocational education deal with cultural diversity?

Published on
September 29, 2020

During the last decades there has been an enormous increase in the number of culturally diverse students in schools in The Netherlands, as in many western European countries. Teachers are often ill-prepared and feel overwhelmed by the immense growth of cultural diversity in their classrooms. The results of our previous in-depth study showed that teachers of culturally diverse Senior Secondary Vocational Education classes, in addition to value-based tensions related to intercultural differences, such as respect, justice, personal autonomy and diversity and communality, also experienced value-based tensions on professional ethics & attitudes. As a follow-up to our exploratory study, we want to validate our previous findings by conducting a systematic large-scale study. In addition, we also want to investigate the extent to which teachers background characteristics and the knowledge, skills and attitudes reported by them are sufficient to explain possible differences in dealing effectively with the tensions experienced. Furthermore, through a case study, in which teachers conduct research in their teaching practice into the tensions they experience, we inverstigate the extent to which their multicultural competence increases in order to be able to cope with these tensions.

About Kennedy Tielman

Kennedy Tielman is a teacher educator at the teacher education institute of Fontys University of Applied Sciences and PhD candidate at the chair group Education and Learning Sciences of Wageningen University and Research. His PhD research focuses on teaching in culturally diverse Senior Vocational Education and Training in the Netherlands.

Project team

Because of the topic and nature of the evaluation, the rest of this item is in Dutch.


Hoe gaan docenten in het mbo om met culturele diversiteit?

Culturele diversiteit is steeds meer de gangbare praktijk van het mbo in Nederland. De laatste jaren heeft een verschuiving plaatsgevonden binnen die diversiteit met als gevolg een grotere variëteit aan culturele achtergronden en achtergrondkenmerken onder de mbo-studenten. Het is voor docenten in het mbo soms een grote uitdaging rekening te houden met de vele verschillen in de klas, voor alle studenten een veilige leerklimaat te bieden en hen tegelijkertijd voldoende uit te dagen om te leren. De kwaliteiten van de docenten op dit terrein is een randvoorwaarde voor de resultaten van de studenten. Voor mbo docenten is het daarom steeds meer van belang te beschikken over zogenaamde multiculturele competenties om te kunnen omgaan met de culturele diversiteit in de klas.

Naast zijn baan als lerarenopleider op Fontys Hogescholen, doet Kennedy Tielman, als externe promovendus met een lerarenpromotiebeurs van NWO, aan Wageningen Universiteit onderzoek naar “Culturele diversiteit in het mbo”. In zijn onderzoek kijkt hij naar competenties van docenten die lesgeven aan cultureel diverse mbo-klassen en hoe die competenties versterkt kunnen worden. Supervisors van het project zijn Dr. Renate Wesselink en Prof. dr. Perry den Brok.

Studies

De deelstudies van het onderzoek omvatten een verkennende interviewstudie met 16 docenten naar spanningen die zij ervaren bij het lesgeven aan cultureel diverse mbo-klassen. Daarnaast zijn de door hen gerapporteerde spanningen onderzocht op ontoereikende kennis, vaardigheden en belemmerende attitudes als mogelijke oorzaak om effectief met de ervaren spanningen om te kunnen gaan.

Als vervolg op de verkennende studie wil het onderzoeksteam eerdere bevindingen valideren door een systematische grootschalige studie uit te voeren. Daarnaast willen ze op basis van de eerdere bevindingen onderzoeken of er oorzaken zijn die verschillen tussen docenten kunnen verklaren, hetzij per regio, hetzij door hun eigen achtergrond. Hiervoor is een vragenlijst opgesteld en uitgezet. Met de resultaten van deze vragenlijst hoopt het onderzoeksteam niet alleen de relaties te kunnen beschrijven tussen de verschillende aspecten die een rol spelen in de spanningen die docenten ervaren, maar ook profielen van docenten te beschrijven. Tenslotte wordt gekeken via een casestudy, waarin 7 mbo-docenten onderzoek doen in hun lespraktijk naar spanningen die ze ervaren, in hoeverre hun multiculturele competentie toeneemt om die spanningen het hoofd te kunnen bieden.

Eerste resultaten

De resultaten van de verkennende interviewstudie toonden aan dat docenten van cultureel diverse mbo-klassen naast spanningen door interculturele verschillen op het gebied van respect, rechtvaardigheid, persoonlijke autonomie en diversiteit en gemeenschappelijkheid, ook spanningen op het gebied van beroepsethiek en -attitudes ervaren. Deze laatste spanning is specifiek voor de professionele context van het mbo, omdat deze aspecten vaak vorm krijgen tijdens professionele activiteiten op school en stages in bedrijven. We beschouwen bovengenoemde spanningen in het mbo als de interne strijd van de docenten tussen enerzijds de eigen overtuigingen, normen en waarden en anderzijds de professionele eisen van het beroep versus de verschillende overtuigingen en perspectieven op normen en waarden van de studenten. Inzicht in deze spanningen en hun context zijn belangrijke docentencompetenties voor cultureel diverse klassen.  

Uiteindelijk beoogt het team met het onderzoek een bijdrage te leveren aan de verbetering van hoe mbo-docenten omgaan met cultureel diverse klassen om ten eerste voor hen de spanningen te laten afnemen en zelfs de diversiteit in te zetten in het leerproces. Het team hoopt belangrijke resultaten op te leveren voor de initiële lerarenopleiding over hoe docenten in het mbo werkveld omgaan met diversiteit en hoe hun multiculturele competenties versterkt kunnen worden om ook professionaliseringstrajecten op te zetten voor bijscholing van mbo-docenten.

Oproep

Dat het onderwerp leeft blijkt uit interesse van verschillende scholen en onderwijsinstanties die het gesprek aan willen gaan. Echter sinds de Corona crisis is de respons op de vragenlijst stil gevallen en proberen we op dit moment er alles aan te doen om meer docenten te werven. 

We doen een oproep aan mbo-docenten om hun medewerking aan dit onderzoek te leveren door het invullen van de vragenlijst. We zijn hen enorm dankbaar voor de mogelijkheid om te mogen leren van hun dagelijkse onderwijspraktijk!