News

Nut en risico’s van covergisting van mest onderzocht

Published on
April 20, 2015

Vergisting van mest en covergistingsmaterialen is een vorm van duurzame energieproductie. Covergisting van mest is de laatste jaren regelmatig negatief in het nieuws. Omwonenden van vergistingsinstallaties klaagden over stankoverlast en over veiligheid- en gezondheidsrisico’s. De Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) heeft samen met andere organisaties een studie uitgevoerd naar het nut en de risico’s van covergisting van mest in Nederland. Het Kabinet en de Tweede kamer gebruiken deze studie om het beleid voor covergisting te evalueren.

Duurzame energie

Vergisting van mest en covergistingsmaterialen is een vorm van duurzame energieproductie. Het geproduceerde biogas wordt momenteel gebruikt om elektriciteit, warmte en/of groen gas mee op te wekken. Het digestaat dat vrijkomt bij covergisting wordt als meststof toegepast. Covergisting draagt bij aan minder broeikasgasemissies en aan de benutting van reststoffen. Op nationale schaal is dit echter bescheiden. Door de lage energieprijzen en relatief hoge prijzen voor covergistingsmaterialen is covergisting zonder subsidies economisch niet rendabel. Dankzij overheidssubsidies is het aantal covergistingsinstallaties in Nederland tussen 2003 en 2010 toegenomen tot meer dan 100.

Risico’s

Uit de studie van de CDM blijkt dat de risico’s van covergisting voor de gezondheid en veiligheid van mensen beperkt zijn als toegestane covergistingsmaterialen worden gebruikt en de regels worden opgevolgd. Bij controles in 2013 en 2014 bleek dat gebruikers de regels niet altijd opvolgden; bij bijna 30% van de gecontroleerde installaties zijn covergistingsmaterialen aangetroffen die niet voldeden aan de wettelijke eisen. Er zijn ook incidenten met vergistingsinstallaties opgetreden. Deze hebben voor overlast bij omwonenden gezorgd, maar ernstige ongelukken zijn uitgebleven. De handhaving van vergunningen en wettelijke regels van covergisting in de praktijk is complex, vooral vanwege de vele spelers in de covergistingsketen, de grote verscheidenheid aan regels en de vele instanties die betrokken zijn bij toezicht en handhaving.

Aanbevelingen

De CDM beveelt aan om de covergistingssector verder te professionaliseren. De samenwerking tussen uitvoerende instanties moet beter, evenals een de afstemming van regelgeving en registratie. Ten slotte is een certificering van covergistingsmaterialen nodig.
De CDM heeft de studie uitgevoerd op verzoek van de ministeries van Economische Zaken (EZ) en van Infrastructuur & Milieu (I&M). De commissie heeft dit gedaan samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, de Technische commissie bodem en diverse instellingen van de ministeries van EZ en I&M