News

Accreditation of ELS teacher training program, the Minor Education

Published on
December 8, 2020

Every 6 years, the Dutch teacher training programs of universities are accredited, via an elaborate evaluation, including a site visit. Last month, it was our turn. A five-person committee - comprising a professor in educational science (chair), a geography and chemistry teacher, a former student and a secretary – talked with several focus groups, due to Covid19 in an online fashion. We were glad to hear that the overall picture was positive. Of course, the committee also provided us with several recommendations. Although the final report of the committee is expected beginning of March, we can already give you a glimpse of the feedback that was orally provided to us at the end of the (online) site visit.

Given that it is a Dutch program, the remainder will be written in Dutch.

Het eerste criterium dat werd beoordeeld (standaard 1) betrof de mate waarin de boogde leerresultaten van ons programma passen bij het niveau en de oriëntatie van de opleiding en afgestemd zijn op de verwachtingen van het beroepenveld, vakgebied en internationale eisen. We bleken goed te voldoen aan de wettelijke eisen en leggen onze eigen accenten. Ook werkten we goed op het vlak van aansluiting en flexibilisering. De commissie adviseerde ons echter wel om de eindtermen verder te expliciteren en nog beter en concreter door te vertalen naar de uiteindelijke beoordelingscriteria. Ook mogen we de academische gerichtheid en de unieke kenmerken van WUR, zoals interdisciplinair samenwerken, werken aan verbeteren van de wereld, beter zichtbaar maken.

Wat betreft de onderwijsleeromgeving (standaard 2), wat inzoomt op het programma en het docententeam, was men te spreken over de volledigheid van programma. Het programma stak volgens de commissie inhoudelijk goed in elkaar en studenten bleken erg positief over leerproces, werkvormen, intervisie, en stagebegeleiding. Ook de studeerbaarheid was goed op orde. Nu het studenten aantal telkens maar blijft groeien is het wel een aandachtspunt om deze kwaliteit te borgen. Hoe zorgen we er bijvoorbeeld voor dat we goede connectie houden met hun leerproces op de stagescholen, ook als we die wat minder goed kennen (doordat studenten bijvoorbeeld op hun eigen oude middelbare school gaan stagelopen). Het project ‘Samen Opleiden’, waarin we nagaan hoe we nauwer kunnen samenwerken met (opleidings)scholen en hoe we een rol kunnen spelen in intervisie of training voor stagebegeleiders, komt wat dit punt betreft precies op tijd.

Wat de toetsing binnen het programma betreft (standaard 3) was men erg te spreken over de variatie aan toetsen, en het zogenaamde ‘meerdere ogen principe’, de goede balans tussen formatief en summatief toetsen. Studenten gaven aan veel te leren van de feedback en de toetsing was volgens de commissie dekkend. Het zou echter goed zijn wanneer de examencommissie vaker met de opleiding spreekt over de wijze van toetsing en desnoods een steekproef van portfolio’s doorneemt (liefst 2x per jaar). Ook zouden studenten meer uitgedaagd kunnen worden om in hun portfolio verder te kijken dan hun eigen reflecties en die van hun begeleiders op hun stage ervaringen door meer de link te leggen met de theorie.

Over misschien wel het belangrijkste criterium, namelijk de gerealiseerde leerresultaten (standaard 4), merkte de commissie op dat het werkveld tevreden was over de studenten en hun niveau: studenten werden leergierig en innovatief gevonden en kregen ook relatief vaak al een baan tijdens of direct na afloop van de minor. Hier zijn we erg blij mee.

Al met al kijken we met tevredenheid terug op de visitatie. Ondanks het ‘virtuele karakter’, namelijk via Teams, hebben we blijkbaar overgebracht dat we een hecht team vormen dat onderling goed de verbinding zoekt, en met een diversiteit aan studenten er goed in slaagt op maat studenten te laten groeien. De aanbevelingen bieden handvatten voor verbetering. Met name als het gaat om de verbinding met de stageplekken. Hier gaan we vol enthousiasme de komende jaren mee aan de slag. Met andere woorden: u hoort nog van ons!