News

Samen op zoek naar verschillende begeleidingsvormen van aanstaande leraren

Published on
June 2, 2021

Het lerarentekort loopt op en tegelijkertijd neemt de interesse onder studenten voor het leraarschap toe. Dat is goed nieuws, zij het dat het aantal stageplekken niet navenant toeneemt. Dit is vooral zo in secties in tekortvakken zoals natuur- en scheikunde. Deze secties hebben zelf vaak met een lerarentekort te kampen en zijn vaak al lang blij zijn dat alle klassen ‘bemand’ zijn en zien daarom op tegen de extra belasting die een stagiair met zich meebrengt. Dat is jammer, omdat een stagiair ook veel kan ‘teruggeven’ in de vorm van inspirerende ideeën en nieuwe werkvormen en het overnemen van lessen. Om het potentieel aan nieuwe leraren te verzilveren zullen we naar manieren moeten zoeken om ondanks de krapte in sommige secties, toch voldoende stageplekken te creëren.

Binnen het kader van het Samen Opleiden Project onderzoeken we twee specifieke vormen van begeleiding die wij als zeer kansrijk zien om meer in te zetten, namelijk:

  1. Duo stages, waarbij twee stagiaires gezamenlijk op eenzelfde plek stagelopen en door dezelfde begeleider / sectie onder de hoede genomen worden. Hier hebben we inmiddels al de nodige ervaringen mee. Via deze link vindt u daar meer informatie over.
  2. Co-begeleiding, waarin een stagiair op de stageschool niet alleen wordt begeleid door een vakdocent maar ook door een coach buiten de vaksectie. Met deze vorm van begeleiding kan de extra belasting die een stagiair meebrengt, voor een deel buiten de sectie komen te liggen. Dit maakt het mogelijk om secties die zelf te kampen hebben met een personeelstekort toch een stagiaire te laten begeleiden en hier toch de voordelen van te kunnen laten ervaren. Met deze begeleidingsvorm hebben we minder ervaring. Komend semester voeren we hierover een pilot uit. Zie hier een beschrijving van onze ideeën. Heeft u interesse in deelname aan deze pilot? Meld u dan bij Renske Vaessen-Bouwman.