Financiële Ondersteuning Studenten (FOS)

Studenten die studievertraging door bijzondere omstandigheden oplopen, kunnen onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op de regeling ‘financiële ondersteuning studenten‘ (de FOS-regeling) van Wageningen University. Dit geldt ook voor studenten die erkende bestuursfuncties uitoefenen of een topsportstatus hebben.

De volledige tekst van de FOS regeling staat in het studentenstatuut. Bij de studentendecanen is nadere informatie beschikbaar.

Bijzondere omstandigheden

Als bijzondere omstandigheden worden in elk geval beschouwd:

Erkende bestuursfuncties

Lidmaatschap van de studentenraad (SR), het bestuur van een onderwijsinstituut en van een opleidingscommissie en (van besturen) van bepaalde door het College van Bestuur vast te stellen (studenten-)organisaties kunnen recht geven op FOS (bestuur forfait).

Topsport

NOC-NSF

Studenten die volgens de normen van het NOC/ NSF als topsporters beschouwd worden, kunnen via de FOS-regeling studievertraging door topsport vergoed krijgen tot een maximum van 12 maanden over de gehele studieperiode in Wageningen (BSc- + MSc-opleiding). Zij moeten zich hiertoe melden bij het hoofd van het Universitair Sportcentrum De Bongerd en daarna bij het studentendecanaat.

Tijdige melding vanwege aanspraak op grond van overmacht

Om aanspraak te maken op de FOS-regeling op grond van overmacht moet de student zich binnen twee maanden na aanvang van de vertraging melden bij de studentendecaan of -psycholoog. Als het startpunt van de vertragende omstandigheid niet duidelijk te markeren is, moet de student zich melden zodra duidelijk is dat de studievertraging minstens één maand is.

Aanspraak op grond van toegekend bestuursforfait

Om aanspraak te kunnen maken op de FOS-regeling voor bestuursactiviteiten moet aan de organisatie bestuursforfait zijn toegekend. Voor toekenning van het forfait moeten de organisaties een aanvraag hebben ingediend. Uiterlijk op 1 juni voor start van het studiejaar geeft het College van Bestuur uitsluitsel over de omvang van de toekenning aan de organisatie.

De procedures voor de verdeling van bestuursmaanden over (deel)besturen en commissies, en over leden per bestuur of commissie staat in de regeling.

Aanvraag FOS-tegemoetkoming

De aanvraag voor FOS aan de individuele student moet worden ingediend vóór 31 augustus van het studiejaar volgend op het studiejaar waarin studievertraging door overmacht of topsport werd opgelopen, of -bij bestuursfuncties- aan het einde van de periode waarin de bestuursactiviteit werd verricht. Studenten kunnen een aanvraagformulier verkrijgen en ingevuld inleveren bij het Student Service Centre (SSC). Bij bestuursfuncties moeten de individuele uitkeringsaanvragen gebundeld via de organisatie worden ingestuurd. De studentendecanen controleren de aanvragen. De formele afhandeling van de aanvraag voor van FOS-tegemoetkoming aan de individuele student gebeurt in de vorm van een e-mail namens het College van Bestuur.

Bedragen en uitbetaling

De hoogte van de FOS-uitkering is een maandbedrag dat wordt vermenigvuldigd met het aantal toegekende maanden. Het actuele maandbedrag staat in een bijlage van de regeling. De vergoeding wordt ineens uitbetaald na afloop van het studiejaar waarin de studievertraging is opgelopen of de bestuursactiviteit is verricht, of op een later moment als de student dat wenst. Studenten die recht hebben op 12 maanden aaneengesloten bestuursforfait kunnen ook uitbetaling in maandtermijnen gedurende de bestuursperiode aanvragen.

Studenten die nooit recht hebben gehad op Nederlandse gemengde studiefinanciering en niet in aanmerking komen voor het wettelijk tarief collegegeld, komen voor het aantal toegekende FOS-maanden in aanmerking voor het wettelijk tarief collegegeld. De FOS tegemoetkoming is geen inkomen en is dus belastingvrij.

Bezwaar en beroep

Binnen 6 weken na dagtekening van de beslissing over de toekenning van een FOS-uitkering kan bezwaar worden aangetekend bij het College van Bestuur van Wageningen University. Tegen een negatieve beslissing op een bezwaarschrift kan binnen zes weken beroep bij het college van beroep voor het hoger onderwijs worden ingesteld.