Studievertraging door bijzondere omstandigheden

Als je studievertraging oploopt door ziekte, functiebeperking of andere bijzondere omstandigheden, kun je recht hebben op financiële compensatie. Ook eventueel uitstel van je Bindend Studie Advies (BSA) is dan mogelijk. Het is dan wel belangrijk om je studievertraging zo snel mogelijk te melden bij een studentendecaan. Alleen bij een tijdige melding kun je in aanmerking komen voor diverse regelingen.

Diverse (financiële)regelingen:

Als je door overmacht vertraging oploopt binnen je studie, kan de universiteit besluiten dat financieel te compenseren. De regeling heet Financiële Ondersteuning Studenten (FOS). Om voor FOS in aanmerking te komen, gelden een aantal voorwaarden zoals:

Na je melding nodigt een decaan je uit voor een gesprek. Deze controleert of je voldoet aan de voorwaarden. Ook bespreekt de decaan met je of er voorzieningen wenselijk zijn om meer vertraging zoveel mogelijk te beperken. Als je een tijd (bijna) niet kunt studeren krijg je advies over tijdelijke uitschrijving.

De volledige tekst van de Regeling Financiële Ondersteuning Studenten (FOS) en alle criteria zijn terug te vinden in het studentenstatuut.

Overmacht

Voorbeelden van overmacht zijn ziekte, een sterfgeval in de familie, psychische problemen en functiebeperkingen. Als je twijfelt of een situatie ‘overmacht’ is, meldt het dan toch aan via studentdean@wur.nl. Een decaan bekijkt of je voldoet aan de voorwaarden.

Persoonlijke omstandigheden

Voor persoonlijke omstandigheden die wel leiden tot studievertraging maar niet voldoen aan de criteria voor medische of psychische overmacht kun je maximaal 3 maanden FOS aanvragen. Voorbeelden zijn een ernstig ziek familielid, een scheiding of mantelzorg.

Zwangerschap

Als je zwanger bent, mag je tijdelijk uitschrijven voor bevallingsverlof. Als je besluit om niet uit te schrijven, kun je voor studievertraging door zwangerschap en bevalling maximaal 4 maanden FOS aanvragen.

Meer informatie vind je bij studerende moeders en vaders.

Let op: Het vinden van andere huisvesting en organiseren van kinderopvang zijn je eigen verantwoordelijkheid. Studievertraging die ontstaat omdat je geen goede huisvesting kunt vinden, de kinderopvang niet tijdig is geregeld of omdat de zorg voor een kind en het volgen van een studie moeilijk te combineren zijn, komt niet in aanmerking voor financiële compensatie.

DUO

Ook DUO heeft een aantal regelingen bij studievertraging. Voor studievertraging die wordt gecompenseerd door een jaar extra studiefinanciering van DUO wordt geen FOS toegekend. Ook hierbij geldt dat je de studievertraging binnen twee maanden moet hebben gemeld bij een studentendecaan of een studentenpsycholoog.

Bindend Studie Advies (BSA)

Als je door bijzondere omstandigheden vertraging oploopt, kan de examencommissie dat meewegen in het besluit over je BSA en kan dit leiden tot een uitgesteld BSA. Je moet dan wel de omstandigheden en/of de vertraging tijdig hebben gemeld bij een studentendecaan.