Studentenstatuut 2015-2016

Het studentenstatuut bevat de rechten en verplichtingen van studenten van Wageningen University. Deze rechten en verplichtingen zijn gebaseerd op verschillende reglementen en regelingen van Wageningen University en op wetgeving die van toepassing is op studenten van alle Nederlandse universiteiten.

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het statuut en zorgt ervoor dat het zo nodig jaarlijks worden aangepast. Eventuele urgente wijzigingen zullen via Resource en MyPortal aan studenten bekend worden gemaakt. Het studentenstatuut wordt in het Nederlands en in het Engels gepubliceerd op de website van Wageningen University.

Studenten kunnen aan dit statuut rechten ontlenen, met een uitzondering van die passages die, ondanks onze inspanningen dat te voorkomen, in tegenspraak zijn met de wet.

Het studentenstatuut bestaat uit twee delen: een opleidingsspecifiek deel en een instellingsdeel.
Het opleidingsspecifieke deel waarin de structuur en de onderdelen van het programma worden beschreven, staat in het Study Handbook. Het instellingsdeel van het statuut bestaat uit de regelingen die op deze pagina worden genoemd.

Het Studentenstatuut 2015-2016 is door de Raad van Bestuur vastgesteld, na instemming van de Studentenraad te hebben verkregen op 2 juli 2015.

Regelingen rond onderwijs en onderzoek

Onderwijskaders Wageningen University Alle opleidingen voldoen aan de onderwijskaders van de universiteit (zie het Study Handbook).
Onderwijs- en examenregeling Wageningen University Onderwijs- en examenregeling Wageningen University De regels rond onderwijs en examens in de bachelor- en masteropleidingen van Wageningen University. Opleidingsspecifieke informatie over onderwijs en examens is vermeld in het Study Handbook.
Regels en richtlijnen examencommissies De regels en richtlijnen rond examens in de bachelor- en masteropleidingen Wageningen University; de rol en verantwoordelijkheden van de examencommissies.
Code of Conduct Foreign Languages De regels voor het gebruik van vreemde talen in het onderwijs.
Gedragscode Wetenschapsbeoefening De regels waaraan iedereen gebonden is (studenten en onderzoekers) die zich aan de universiteit bezighoudt met onderzoek.
Richtlijnen Werken in een multiculturele setting Richtlijnen Wageningen UR voor de manier waarop mensen geacht worden met elkaar om te gaan in een internationale, multiculturele organisatie.
Onderwijs- en examenregeling BTO De regels rond onderwijs en examens in de bacheloropleiding Tourism (Joint Degree). Opleidingsspecifieke informatie over onderwijs en examens is vermeld in het Study Handbook.
Regels & Richtlijnen examencommissie BTO De regels en richtlijnen rond examens in de bacheloropleiding Tourism (Joint degree), de rol en verantwoordelijkheden van de examencommissie.
Onderwijs- en examenregeling MWT De regels rond onderwijs en examens in de masteropleiding Water Technology (Joint Degree). Opleidingsspecifieke informatie over onderwijs en examens is vermeld in het Study Handbook.
Regels & Richtlijnen examencommissie MWT De regels en richtlijnen rond examens in de masteropleiding Water Technology (Joint Degree), de rol en verantwoordelijkheden van de examencommissie (in het Engels).

Studentenfaciliteiten en studiebegeleiding

Studentenvoorzieningen Beschrijving van de voorzieningen voor studenten, anders dan onderwijsvoorzieningen.
Studie- en studentenbegeleiding Beschrijving van de studie- en studentenbegeleiding.
Studeren met een functiebeperking Beschrijving van de ondersteuning van studenten met een functionele beperking.

Financiële regelingen

Regeling Bijdragen WU in onkosten student Regeling die bepaalt welke onkosten van studenten voor rekening komen van de universiteit en welke voor rekening van de student.
Profileringsfonds Het profileringsfonds is de bundeling van verschillende regelingen voor financiële ondersteuning van studenten: 1. Financiële ondersteuning studenten (FOS-regeling), 2. Extra WU Study Financing for students in Master programmes in Social Sciences, 3. Regeling beurzen voor niet-EER studenten, 4. Sociaal Noodfonds.
Regeling Subsidie vaccinatie- en reiskosten Regeling voor de tegemoetkoming in bepaalde kosten die studenten maken voor reizen naar het buitenland in het kader van minoren, stages en afstudeervakken.

Rechten, plichten en rechtsbescherming studenten

Inschrijfbesluit regulier Rechten en plichten van studenten die zich inschrijven bij Wageningen University, 'als student' of 'als extraneus'.
Inschrijfbesluit niet-regulier Rechten en plichten van studenten die zich inschrijven bij Wageningen University, anders dan 'als student' of 'als extraneus'..
Rechtsbescherming studenten Regels en procedures voor het geval een student het niet eens is met of in zijn belang wordt geschaad door een besluit. Hier staat o.a. meer informatie over het indienen van een beroep, bezwaar of klacht bij Wageningen University, evenals paragrafen over privacy, werkomstandigheden, gebruik van het WUR-netwerk, de ombudsfunctie (aan WU en nationaal), vertrouwenspersoon en copyright. Een beroepschrift of bezwaarschrift kunnen studenten van Wageningen University indienen bij faciliteit@wur.nl.
Reglement bescherming persoonsgegevens Reglement waarin de universiteit aangeeft hoe ze omgaat met de bescherming van persoonsgegevens.
Reglement voor het gebruik van het digitale netwerk Wageningen UR Gedragscode voor het gebruik van de netwerkfaciliteiten van Wageningen UR
Reglement Cameratoezicht Regels rond het gebruik van camera’s door Wageningen UR