Studentenstatuut 2016-2017

Het studentenstatuut van 2016-2017 bevat de rechten en verplichtingen van studenten van Wageningen University & Research. Deze rechten en verplichtingen zijn gebaseerd op verschillende reglementen en regelingen van Wageningen University & Research en op wetgeving die van toepassing is op studenten van alle Nederlandse universiteiten.

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het statuut en zorgt ervoor dat het zo nodig jaarlijks worden aangepast. Eventuele urgente wijzigingen zullen via Resource en MyPortal aan studenten bekend worden gemaakt. Het studentenstatuut wordt in het Nederlands en in het Engels gepubliceerd op de website van Wageningen University & Research.

Studenten kunnen aan dit statuut rechten ontlenen, met een uitzondering van die passages die, ondanks onze inspanningen dat te voorkomen, in tegenspraak zijn met de wet.

Het studentenstatuut bestaat uit twee delen: een opleidingsspecifiek deel en een instellingsdeel. Het opleidingsspecifieke deel waarin de structuur en de onderdelen van het programma worden beschreven, staat in het Study Handbook. Het instellingsdeel van het statuut bestaat uit de regelingen die op deze pagina worden genoemd.

Het Studentenstatuut is door de Raad van Bestuur vastgesteld, na instemming van de Studentenraad.

De organisatie van Wageningen University

Volgt.

Regelingen rond onderwijs en onderzoek

Onderwijs en Examenregeling Wageningen University 2016-2017 (algemeen deel) De regels rond onderwijs en examens in de bachelor- en masteropleidingen van Wageningen University. Opleidingsspecifieke informatie over onderwijs en examens is vermeld in het Study Handbook.
Regels en richtlijnen examencommissies De regels en richtlijnen rond examens in de bachelor- en masteropleidingen Wageningen University; de rol en verantwoordelijkheden van de examencommissies.
Code of Conduct Foreign Languages De regels voor het gebruik van vreemde talen in het onderwijs.
Gedragscode Wetenschapsbeoefening De regels waaraan iedereen gebonden is (studenten en onderzoekers) die zich aan de universiteit bezighoudt met onderzoek.
Richtlijnen Werken in een multiculturele setting Richtlijnen Wageningen University & Research voor de manier waarop mensen geacht worden met elkaar om te gaan in een internationale, multiculturele organisatie.
Onderwijs- en examenregeling BTO (in het Engels) De regels rond onderwijs en examens in de bacheloropleiding Tourism (Joint Degree). Opleidingsspecifieke informatie over onderwijs en examens is vermeld in het Study Handbook.
Regels en richtlijnen Examencommissie BTO (volgt) De regels en richtlijnen rond examens in de bacheloropleiding Tourism (Joint degree), de rol en verantwoordelijkheden van de examencommissie.
Education and Examination Regulations Master Water Technology (joint degree) 2016-2017 (general section) De regels rond onderwijs en examens in de joint degree masteropleiding Water Technology (in het Engels). Opleidingsspecifieke informatie over onderwijs en examens is vermeld in het Study Handbook.
Rules and Regulations Examining Board MWT De regels en richtlijnen rond examens in de masteropleiding Water Technology (Joint Degree), de rol en verantwoordelijkheden van de examencommissie (in het Engels).

Studentenfaciliteiten en studiebegeleiding

Studentenvoorzieningen Beschrijving van de voorzieningen voor studenten, anders dan onderwijsvoorzieningen.
Studie- en studentenbegeleiding Beschrijving van de studie- en studentenbegeleiding.
Studeren met een functiebeperking Beschrijving van de ondersteuning van studenten met een functionele beperking.

Financiële regelingen

Regeling Bijdragen WU in onkosten student Regeling die bepaalt welke onkosten van studenten voor rekening komen van de universiteit en welke voor rekening van de student.
Regeling Profileringsfonds Het profileringsfonds is de bundeling van verschillende regelingen voor financiële ondersteuning van studenten: 1. Financiële ondersteuning studenten (FOS-regeling), 2. Extra WU Study Financing for students in Master programmes in Social Sciences, 3. Regeling beurzen voor niet-EER studenten, 4. Sociaal Noodfonds.
Regeling Subsidie vaccinatie- en reiskosten Regeling voor de tegemoetkoming in bepaalde kosten die studenten maken voor reizen naar het buitenland in het kader van minoren, stages en afstudeervakken.

Rechten, plichten en rechtsbescherming studenten

Inschrijfbesluit regulier Rechten en plichten van studenten die zich inschrijven bij Wageningen University, 'als student' of 'als extraneus'.
Inschrijfbesluit niet-regulier Rechten en plichten van studenten die zich inschrijven bij Wageningen University, anders dan 'als student' of 'als extraneus'..
Rechtsbescherming studenten Regels en procedures voor het geval een student het niet eens is met een besluit of het gedrag van een dienst of medewerker van de Universiteit. Hier staat o.a. meer informatie over het indienen van een beroep, bezwaar of klacht bij Wageningen University, evenals paragrafen over privacy, werkomstandigheden, gebruik van het WUR-netwerk, vertrouwenspersoon voor studenten en auteursrecht. Een beroep, bezwaar of klacht kan via deze pagina worden in gediend.
Reglement bescherming persoonsgegevens Reglement waarin de universiteit aangeeft hoe ze omgaat met de bescherming van persoonsgegevens.
Reglement voor het gebruik van het digitale netwerk Gedragscode voor het gebruik van de netwerkfaciliteiten van Wageningen University & Research
Reglement Cameratoezicht Regels rond het gebruik van camera’s door Wageningen University & Research