Studentenstatuut 2021-2022

Het studentenstatuut van 2021-2022 bevat de rechten en verplichtingen van studenten van Wageningen University & Research. Deze rechten en verplichtingen zijn gebaseerd op verschillende reglementen en regelingen van Wageningen University & Research en op wetgeving die van toepassing is op studenten van alle Nederlandse universiteiten.

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het statuut en zorgt ervoor dat het zo nodig jaarlijks worden aangepast. Eventuele urgente wijzigingen zullen via Resource en MyPortal aan studenten bekend worden gemaakt. Het studentenstatuut wordt in het Nederlands en in het Engels gepubliceerd op de website van Wageningen University & Research.

Studenten kunnen aan dit statuut rechten ontlenen, met uitzondering van die passages die, ondanks onze inspanningen dat te voorkomen, in tegenspraak zijn met de wet.

Het studentenstatuut bestaat uit twee delen: een opleidingsspecifiek deel en een instellingsdeel. Het opleidingsspecifieke deel waarin de structuur en de onderdelen van het programma worden beschreven, staat in het Study Handbook. Het instellingsdeel van het statuut bestaat uit de regelingen die op deze pagina worden genoemd.

Het Studentenstatuut is door de Raad van Bestuur vastgesteld, na instemming van de Studentenraad.

De organisatie van Wageningen University

De organisatie van Wageningen University Beschrijving organisatie van de universiteit: leerstoelgroepen/ departementen, bestuur opleidingen, aansturing onderzoek en medezeggenschap studenten

Regelingen rond onderwijs en onderzoek

Onderwijs- en examenregeling Wageningen University (OER) (algemeen deel) De regels rond onderwijs en examens in de bachelor- en masteropleidingen van Wageningen University. Opleidingsspecifieke informatie over onderwijs en examens is vermeld in het Study Handbook.
Regels en richtlijnen examencommissies WU De regels en richtlijnen rond examens in de bachelor- en masteropleidingen Wageningen University; de rol en verantwoordelijkheden van de examencommissies.
Code of Conduct Foreign Languages De regels voor het gebruik van vreemde talen in het onderwijs.
Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit De regels waaraan iedereen gebonden is (studenten en onderzoekers) die zich aan de universiteit bezighoudt met onderzoek.
Richtlijnen Werken in een multiculturele setting Richtlijnen Wageningen University & Research voor de manier waarop mensen geacht worden met elkaar om te gaan in een internationale, multiculturele organisatie.
Education and Examination Regulations Bachelor Tourism (General section) De regels rond onderwijs en examens in de bacheloropleiding Tourism (Joint Degree). Opleidingsspecifieke informatie over onderwijs en examens is vermeld in het Study Handbook.
Rules and Regulations Examining Board BTO De regels en richtlijnen rond examens in de bacheloropleiding Tourism (Joint degree), de rol en verantwoordelijkheden van de examencommissie.
Education and Examination Regulations Master Water Technology (MWT, joint degree) (general section) De regels rond onderwijs en examens in de masteropleiding Water Technology (Joint Degree). Opleidingsspecifieke informatie over onderwijs en examens is vermeld in het Study Handbook.
Rules and Regulations Examining Board MWT De regels en richtlijnen rond examens in de masteropleiding Water Technology (Joint Degree), de rol en verantwoordelijkheden van de examencommissie.
Education and Examination Regulations MMD (MADE) (joint degree) De regels rond onderwijs en examens in de masteropleiding Metropolitan Analysis Design and Engineering (Joint Degree). Opleidingsspecifieke informatie over onderwijs en examens MMD is vermeld in het Study Handbook (WU) of de Study Guide (TUD).
Rules and Regulations Examining Board MMD (MADE) De regels en richtlijnen rond examens in de masteropleiding Metropolitan Analysis, Design, and Engineering, de rol en verantwoordelijkheden van de examencommissie.
Privacyverklaring remote proctoring In deze Privacyverklaring over proctoring op afstand tijdens online examinering geeft WUR aan welke persoonlijke gegevens worden verzameld en voor welke doeleinden. Daarnaast vindt u er uw rechten als betrokkene en hoe u contact met ons kunt opnemen.
Retentieperiode remote proctoring Uitleg over de bewaartijd van remote proctored examens.

Studentenfaciliteiten en studiebegeleiding

Studentenvoorzieningen Beschrijving van de voorzieningen voor studenten, anders dan onderwijsvoorzieningen.
Studie- en studentenbegeleiding Beschrijving van de studie- en studentenbegeleiding.
Studeren met een functiebeperking Beschrijving van de ondersteuning van studenten met een functiebeperking.

Financiële regelingen

Regeling Bijdragen WU in onkosten student Regeling die bepaalt welke onkosten van studenten voor rekening komen van de universiteit en welke voor rekening van de student.
Regeling Profileringsfonds Het profileringsfonds is de bundeling van verschillende regelingen voor financiële ondersteuning van studenten: 1. Financiële ondersteuning studenten (FOS-regeling), 2. Extra WU Study Financing for students in Master programmes in Social Sciences, 3. Regeling beurzen voor niet-EER studenten, 4. Sociaal Noodfonds.
Regeling Subsidie vaccinatie- en reiskosten Regeling voor de tegemoetkoming in bepaalde kosten die studenten maken voor reizen naar het buitenland in het kader van minoren, stages en afstudeervakken.

Rechten, plichten en rechtsbescherming studenten

Inschrijfbesluit regulier Rechten en plichten van studenten die zich inschrijven bij Wageningen University, 'als student', 'als extraneus', als schakelstudent of voor de educatieve module.
Inschrijfbesluit niet-regulier Rechten en plichten van studenten die zich inschrijven bij Wageningen University als bijvakstudent, internationale gaststudent, promovendus of contractant.
Gedragscode internationale student hoger onderwijs De landelijke Code of Conduct omvat de afspraken die gemaakt zijn met betrekking tot internationale studenten aan de universiteit over bijvoorbeeld informatievoorziening, taaleisen en studiebegeleiding en -voortgang. Zie de website https://www.internationalstudy.nl voor de brochure met daarin o.a. informatie over de klachtenregeling.
Rechtsbescherming studenten Regels en procedures voor het geval een student het niet eens is met een besluit of het gedrag van een dienst of medewerker van de Universiteit. Hier staat o.a. meer informatie over het indienen van een beroep, bezwaar of klacht bij Wageningen University, evenals paragrafen over privacy, werkomstandigheden, gebruik van het WUR-netwerk, vertrouwenspersoon voor studenten en auteursrecht. Een beroep, bezwaar of klacht kan via deze pagina worden in gediend.
Reglement bescherming persoonsgegevens Reglement waarin de universiteit aangeeft hoe ze omgaat met de bescherming van persoonsgegevens.
Reglement voor het gebruik van het digitale netwerk Gedragscode voor het gebruik van de netwerkfaciliteiten van Wageningen University & Research
Reglement cameratoezicht Regels rond het gebruik van camera’s door Wageningen University & Research
Regeling Matching Procedure waarlangs matchingadvies wordt uitgebracht aan aspirant studenten.
Protocol Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen WUR Het protocol beschrijft de rol, taken en bevoegdheden van de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is vooral een klankbord voor de medewerker, PhD-er of student die met ongewenste omgangsvormen te maken heeft.
Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen WUR De regeling beschrijft hoe een werknemer, PhD-kandidaat of student van WUR die te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen daarover via een zg. klachtmedewerker een klacht kan voorleggen aan de raad van bestuur.
Klachtenregeling studenten De Klachtenregeling Studenten Wageningen University regelt hoe studenten een klacht* in kunnen dienen en op welke manier de klacht vervolgens wordt behandeld. * Voor klachten met betrekking tot ongewenste omgangsvormen geldt een aparte regeling: Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen WUR. Zie dit statuut.