Project

The Art of Dialogue

Dagelijks voeren we beroepshalve gesprekken met mensen die vanuit andere ervaringen, belangen en verwachtingen tegen een bepaald probleem of verschijnsel aankijken. Artsen praten met patiënten, gemeenteambtenaren met burgers over plannen in de wijk of over een passend aanbod voor zorgbehoevenden, waterschappen gaan gesprekken aan met boeren over de inrichting van het landelijk gebied, het ministerie gaat in discussie over de risico’s van verspreiding van dierziekten en ga zo maar door.

In een dialoog geldt het principe van de wederkerigheid: het doel is pas gehaald wanneer dat voor alle betrokken partijen geldt.

Onderzoek én praktijk laten zien dat deze gesprekken lang niet altijd goed verlopen. Het Wageningen Centrum voor Dialoog biedt een platform met als doel de realiteit van onze gesprekken te verbeteren door richtlijnen te ontwikkelen voor het voeren van een zinvolle dialoog.

Gesprekken zijn lastig

We zijn niet erg goed zijn in het voeren van gesprekken met mensen met andere achtergronden en belangen. De neiging is groot om argumenten telkens opnieuw naar voren te brengen met als doel de ander te overtuigen van onze kijk op de zaak. Als we dan merken dat onze argumenten niet aanslaan gebruiken we allerlei strategieën om ze kracht bij te zetten, met als onbedoeld effect dat de verschillen nóg groter worden en de relatie nog meer onder druk komt te staan.
Wanneer gesprekken wel constructief verlopen en een bevredigend resultaat opleveren kunnen de betrokkenen de communicatiestrategieën, die zij kennelijk effectief toepassen, zelf  meestal niet goed benoemen.

De dialoog

Niemand heeft dé waarheid in pacht en samen weten we meer dan alleen. Om werkelijk de verbinding met anderen aan te gaan zullen we meerdere waarheden moeten erkennen. De dialoog is hiertoe het instrument. De dialoog is een bijzonder soort gesprek waarbij het niet de bedoeling is om te winnen, zoals bij een discussie of een debat, maar om samen tot iets nieuws te komen. In een dialoog reflecteren we op motivaties én effecten van ons spreek- en luistergedrag, op onze impliciete aannames en op de strategieën die we gebruiken om anderen te overtuigen. In een dialoog geldt het principe van de wederkerigheid, van reciprociteit: het doel is pas gehaald wanneer dat voor alle betrokken partijen geldt.

Wageningen Centrum voor Dialoog

Het Wageningen Centrum voor Dialoog (WCD) beoogt een platform te zijn voor iedereen die zich beroepshalve bezighoudt met gesprekken. Binnen dit platform wordt kennis uitgewisseld en worden activiteiten ontplooid die bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van onze gesprekken. Daarnaast vindt onderzoek plaats met als doel richtlijnen te ontwikkelen voor het voeren van een effectieve dialoog.