Publications

Hoe veilig en schoon moet kringlooplandbouw zijn?

Lessmann, M.; Schaap, I.L.; Derks, M.; Berendsen, B.J.A.; Bakker, M.M.

Summary

De visie van kringlooplandbouw kan doorgaans op veel bijval rekenen. Vrijwel iedereen
vindt het een goed idee om minder grondstoffen te consumeren, minder afval te produceren
en reststromen effectiever te gebruiken. Zo putten we de aarde minder snel uit, ontzien het
milieu, stoten minder broeikasgas uit en verminderen het internationale transport van met
name veevoeder. Deze positieve associatie staat in schril contrast met de negatieve associa-
ties die we hebben bij bepaalde toepassingen van afvalresten, bijvoorbeeld wanneer veront-
reinigd rioolslib uitgereden wordt over akkers of wanneer slachtafval gebruikt wordt als
veevoer. De vraag of hierdoor omstandigheden ontstaan die onveilig zijn voor mens, dier of
milieu is niet eenvoudig te beantwoorden.