Publications

Distinct enhancer-promoter modes determine Sox 2 regulation in mouse pluripotent cells

Huang, Lei; Zhu, Xiusheng; Li, Qing; Kong, Dashuai; Huang, Qitong; Luo, Jing; Kong, Siyuan; Peng, Yanling; Zhang, Yubo